GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt satın alınacaktır

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078336
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/562871
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 80.000 LİTRE MOTORİN VE 75.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) OLMAK ÜZERE 3 KALEM AKARYAKIT ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güngören Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası / Güven Mah. Marmara Cad. No:38 Güngören / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE 3 KALEM AKARYAKIT ALIMI

GÜNGÖREN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE 3 KALEM AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/562871

1-İdarenin
a) Adresi : GÜVEN MAH. MARMARA CAD. NO:38 34160 GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124495500 - 2125048624
c) Elektronik Posta Adresi : szkaplan@gungoren.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 80.000 LİTRE MOTORİN VE 75.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) OLMAK ÜZERE 3 KALEM AKARYAKIT ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE BENZİN VE MOTORİNLER AKARYAKIT İSTASYON POMPALARINDAN. JENERATÖRLERE DE YERİNDE TANKERLE DOLUMU YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında ( 12 ay süre ile) Taşıt Tanıma Sistemi İle Benzin ve Motorinler Akaryakıt istasyon pompalarından. Jeneratörlere de yerinde tanker ile dolum.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Güngören Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası / Güven Mah. Marmara Cad. No:38 Güngören / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler; aşağıdaki belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini teklif dosyasında sunacaktır.
1)İstekli firma akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan ihale tarihi ve işin süresi boyunca geçerli olan Akaryakıt dağıtım yapma ve lisans belgelerini ibraz edecektir.
2)İstekli firma bir akaryakıt ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren ihale tarihi ve işin süresi boyunca geçerli olan belgeyi ve sözleşmesini ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan istasyonlu bayii lisans belgesini ibraz edecektir.
3)İstekliler; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44.Maddesi gereği, bünyelerinde akaryakıt dağıtım ve satış istasyonu bulundurduklarına dair İş yeri açma ve Çalışma ruhsatını ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4)İstekliler Türkiye sınırları dahilinde taşıt tanıma sistemine sahip faal istasyonları olduğuna dair belgeleri veya anlaşmalı istasyonlar olduğuna dair belgeleri gösteren bayi listesini ihale dosyasında imzalı ve kaşeli olarak vereceklerdir.(İsteklinin; Güngören İlçe sınırları içerisinde en az 1 adet taşıt tanıma sistemi ile yakıt alınabilecek faal istasyonu veya dağıtım şirketinin anlaşmalı bayi istasyonu olması şarttır.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü akaryakıt satışı ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre akaryakıt satışı ) benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güngören Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Güven Mah. Marmara Cad. No:38 Güngören / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR