SAPANCA BELEDİYE BŞK.

Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt satın alınacaktır

SAPANCA BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01066518
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 19.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/501671
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MOTORİN 450.000 LİTRE 2-KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN) 15.000 LİTRE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Rüstempaşa Mah. Mimar Sinan Cad. No.12 Sapanca/SAKARYA, Sapanca Belediye Başkanlığı 
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI
SAPANCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/501671
1-İdarenin
a) Adresi : Rüstempaşa mah. Mimar Sinan Cad. No: 12 54600 SAPANCA/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2645825151 - 2645829348
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sapanca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1- MOTORİN 450.000 LİTRE 2-KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN) 15.000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdare ihtiyacı olan Akaryakıt ürünlerini; Sözleşme imzalandığı günden itibaren yüklenicinin takmış olduğu taşıt tanıma sistemi ile ilçe sınırları içerisinde bulunan ve ilçe sınırları dışına çıkacak görevlendirilmiş araçlara Türkiye genelindeki bayilerden akaryakıtı teslim edecektir. Yüklenicinin mevcut istasyonundan pompa teslimi suretiyle alınacaktır. Ayrıca idareye ait Sapanca ilçe sınırları içinde hizmet binalarında, iş başında bulunan makinalar ve araçlar (jenaratör, ekskavatör vb.) için akaryakıt teslimatı idare yetkilisine verilen anahtar yada kart ile olacaktır.
c) Teslim tarihi : Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar ihtiyaç nispetinde peyderpey akaryakıt ürününü teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Rüstempaşa Mah. Mimar Sinan Cad. No.12 Sapanca/SAKARYA, Sapanca Belediye Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 13.11.2019 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Akaryakıt grubu için istekliler ana dağıtım firmasının bayisi olduklarını gösteren bayilik sözleşmesini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan aldıkları lisanslarını ibraz etmek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Akaryakıt üretim,dağıtım ve satış işlerinden birini yapıyor olmak
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR