YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Taşınabilir bilgisayar satın alınacaktır

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01147292
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BAKIŞ 11.03.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
202002015
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13,3” ULTRA TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR ALIMI 5 ADET
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yaşar Üniversitesi Senato Toplantı Odası
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ


13,3 “ ULTRA TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR ALIMI Yaşar Üniversitesi İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 202002015
1-İdarenin
a) Adresi :ÜNİVERSİTE CAD. NO:37-39 SELÇUK YAŞAR KAMPÜS BORNOVA-İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 02325707662 - 02325707003
c) Elektronik posta adresi : ihale@yasar.edu.tr
ç) İhale ilanının görülebileceği internet adresi : ihale.yasar.edu.tr
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı 13,3” ULTRA TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR ALIMI
5 ADET
b) Teslim yeri : Yaşar Üniversitesi
c)Teslim tarihi :01.06.2020
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yaşar Üniversitesi Senato Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 19/03/2020 – 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.İsteklinin Şirket İmza Sirküleri veya Gerçek Kişiler için imza beyannamesi
4.1.2.İsteklinin Ticaret Sicil Belgesi
4.1.3.İsteklinin Noter Tasdikli imza sirküleri ya da aslı
4.1.4.İhaleye ait Dosya Alındı Belgesi
4.1.5.İstekliye ait Faaliyet Belgesi
4.1.6.İhale konusu ürünleri satmaya kurmaya ve servis vermeye yetkili olduklarına dair belge
4.1.7. SGK borcu yoktur ve Vergi borcu yoktur yazısı
4.1.8. İş Bitirme Belgeleri
4.1.9. İdarenin istekliye verdiği idari şartname (kaşeli ve imzalı)
4.1.10.İdarenin İstekliye verdiği teknik şartname ((kaşeli ve imzalı)
4.1.11.İdarenin İstekliye verdiği sözleşme taslağı (kaşeli ve imzalı)
4.1.12. İdarenin İstekliye verdiği teklif mektubu (kaşeli ve imzalı)
4.1.13. İdarenin istekliye verdiği tebligat taahhütnamesi ((kaşeli ve imzalı)
4.1.14.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası
4.1.15.İstekliye ait EKAP sitesinden alınan yasaklı sorgulama belgesi
4.1.16.İstekli ticaret odası veya kayıtlı olduğu odadan yasaklı olmadığına dair yazı

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Teknik şartnamede belirtilmiştir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.İstekli ihale dokümanını idarenin adresinde bedelsiz görebilir ve Yaşar Üniversitesinin Garanti Bankası İzmir Şubesi TR36 0006 2000 1000 0006 2963 28 İban Numaralı Hesabına ‘’İsteklinin Adı, Ünvanı, ihale adı ve numarasını’’ belirterek 100,00TL (YüzTürkLirası) para yatırarak satın alabilir.

6.1.2.İstekli ihale dokümanını almak ister ise idarenin adresinde dekontu ve ihale dokümanlarını almaya yetkili olduğuna dair belgeyi Satın alma Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Dekont ve belgeyi ibraz etmeyen isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar [Satın Alma Müdürlüğüne] elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9-İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin en az % 3’ü tutarında geçici teminat mektubu vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilemez.]

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR