KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taş ve bordür alımı yapılacaktır

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01059766
Şehir : Tekirdağ / Kapaklı
Yayınlandığı Gazeteler

ÇERKEZKÖY HABER 02.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/478991
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KUMLAMALI BEYAZ TAŞ 7000 M2, KUMLAMALI SİYAH TAŞ 7000 M2,KUMLAMALI BEYAZ BORDÜR 14.000 M ,ŞEV TAŞI 2.500M2,GEÇMELİ YATIK BORDÜR 500 METRE,SINIR DUBASI 500 AD.,BETON KAYRAK TAŞI 2.000 M2,BAHÇE BORDÜRÜ 2.000 M, ADIM TAŞI 100 AD. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO4/6 KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9. KAT İHALE ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI MUHTELİF TAŞ VE BORDÜR ALIMI
KAPAKLI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


2019 YILI MUHTELİF TAŞ VE BORDÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/478991

1-İdarenin
a) Adresi : İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO:4-6 59510 KAPAKLI/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2827171100 - 2827171116
c) Elektronik Posta Adresi : nolke@kapakli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KUMLAMALI BEYAZ TAŞ 7000 M2, KUMLAMALI SİYAH TAŞ 7000 M2,KUMLAMALI BEYAZ BORDÜR 14.000 M ,ŞEV TAŞI 2.500M2,GEÇMELİ YATIK BORDÜR 500 METRE,SINIR DUBASI 500 AD.,BETON KAYRAK TAŞI 2.000 M2,BAHÇE BORDÜRÜ 2.000 M, ADIM TAŞI 100 AD.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KAPAKLI BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR .
c) Teslim tarihi : Malzeme teslim yeri belediyemizin malzeme deposu ve/veya kapaklı ilçe sınırları dahilinde idarenin belirleyeceği yerlere sözleşmenin imzalanmasından sonra 27.12.2019 TARİHİNE KADAR paletli olarak teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO4/6 KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9. KAT İHALE ODASI
b) Tarihi ve saati : 23.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  • Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi .
  • Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu .
  • Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi .
  • Adaylar veya İsteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

İstekli imalatçı ise yukarıda ki belgelerden birisini sunması,yetkili satıcı ise yetkili satıcılık belgesi ile imalatçıya ait yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir .

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekli TS 436 EN 1340 , TS 2824 EN 1338 VE TS EN 13198 belgelerini teklif kapsamında sunacaktır . Belge sunulmayan teklifler geçersiz sayılacaktır .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Beton Elemanları Mal Alımı İşi benzer iş olarak kabul edilecektir .


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO4/6 KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9. KAT İHALE ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İHALE DÖKÜMANININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR .
Kaydet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR