ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Taş kömürü ve odun alınacak

ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00430620
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

İSKENDERUN 09.09.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
ESİN 09.09.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/365103
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
80 Ton Taş Kömürü (Portakal) 30 Ton Gürgen Odunu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gözcüler Mah. Haşan Ali Yücel Cad. No5 Arsuz / HATAY (Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TEMEL EĞİTİM OKULLARI ‘NA 80 TON TAŞ KÖMÜRÜ (PORTAKAL) VE 30 TON GÜRGEN ODUNU ALIMI

İl.CE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TEMEL EĞİTİM OKULLARININA 80 TON TAŞ KÖMÜRÜ (PORTAKAL) VE 30 TON GÜRGEN ODUNU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/365103

1-İdarenin

 1. Adresi : Gözcüler Mah. Haşan Ali Yücel Cad. No:5 Arsuz / HATAY ARSUZ/HATAY
 2. Telefon ve faks numarası : 3266433806 - 3266433809
 3. Elektronik Posta Adresi : arsuz31@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

 1. lhale konusu malm
 1. Niteliği, türü ve miktarı : 80 Ton Taş Kömürü (Portakal) 30 Ton Gürgen Odunu

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yerleri : Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okulları
 2. Teslim tarihleri : Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün vereceği Terinin Programına Göre
 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer : Gözcüler Mah. Haşan Ali Yücel Cad. No5 Arsuz / HATAY (Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Toplantı Salonu)

 1. Tarihi ve saati : 23.09.2016 - 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
    1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-İthalatçılar için İthalatçı Kayıt Belgesi.

-Üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi.

-Dağıtıcılar için Herhangi Bir İlde Alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi.

-Satıcılar için Herhangi Bir İlde Alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
 1. İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

-İthalatçılar için İthalatçı Kayıt Belgesi.

-Üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi.

-Dağıtıcılar için Herhangi Bir İlde Alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi.

-Satıcılar için Herhangi Bir İlde Alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP ve Arsuz Mal Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gözcüler Mah. Haşan Ali Yücel Cad. No5 Arsuz / HATAY (Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Şubesi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR