ŞANLIURFA/BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım ve ormancılık makineleri alınacaktır

ŞANLIURFA/BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862147
Şehir : Şanlıurfa / Birecik
Yayınlandığı Gazeteler

BİRECİKİN SESİ 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/449551
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 adet tarım ekipmanı, 90 adet fıskiye, 2550 adet kutu profil, 100 adet sac levha, 100 adet 15x20 m ebatlı kümes teli rulosu, 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet güvenlik kamerası alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü/Birecik/ŞANLIURFA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.09.2018 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü toplantı salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FİDAN ÜRETİM VE SAHA GÜVENLİĞİ İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MAL/MALZEME SATIN ALINACAKTIR
BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ


Orman Fidanlık Müdürlüğümüz fidan üretim ve saha güvenliği işlerinde kullanılmak üzere mal/malzeme alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/449551
1-İdarenin
a) Adı : BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü Meydan Mah.Ferit Aydın mirkelam Cad.No 44 Birecik 44 63400 Meydan mah. BİRECİK/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası : 4146521084 - 4146524995
ç) Elektronik Posta Adresi : sanliurfaobm38@ogm.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : Orman Fidanlık Müdürlüğümüz fidan üretim ve saha güvenliği işlerinde kullanılmak üzere mal/malzeme alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 adet tarım ekipmanı, 90 adet fıskiye, 2550 adet kutu profil, 100 adet sac levha, 100 adet 15x20 m ebatlı kümes teli rulosu, 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet güvenlik kamerası alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü/Birecik/ŞANLIURFA
ç) Süresi/teslim tarihi : Tarım ekipmanı sözleşme imzalandıktan 30 gün içinde, sulama fıskiyesi sözleşme imzalandıktan 10 gün içinde, sulama fıskiyesi sözleşme imzalandıktan 10 gün içinde, ihalenin B kısmında yer alan mal/malzeme (kutu profil, sac, kümes teli) sözleşme imzalandıktan 10 gün içinde, ihalenin C kısmında yer alan mal/malzeme (kamera kayıt cihazı ve güvenlik kamerası) sözleşme imzalandıktan 7 gün içinde teslim edilecektir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.09.2018 - 09:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 12:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 28.09.2018 - 12:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü toplantı salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İş bu ihaleye konu tarım ekipmanı, kamera kayıt cihazı ve kamera için satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin en az 2 yıl garanti verilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR