AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tanıtım amaçlı takvim ve not defteri satın alınacaktır

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/506664
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50.000 ADET DUVAR TAKVİMİ, 20.000 ADET MASA TAKVİMİ, 100.000 ADET NOT DEFTERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güzelhisar Mah. İstiklal Cad. No: 4 AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYEMİZ AYDIN İL SINIRLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA TANITIM AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI; DUVAR TAKVİMİ, MASA TAKVİMİ, NOT DEFTERİ SATIN ALINMASI İŞİ
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI


BELEDİYEMİZ AYDIN İL SINIRLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA TANITIM AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI; DUVAR TAKVİMİ, MASA TAKVİMİ, NOT DEFTERİ SATIN ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/506664

1-İdarenin
a) Adresi : GÜZELHİSAR MAH. İSTİKLAL CAD. No:4 09100 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 5321114009 - 2562264665
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@aydin.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2020 YILI; 50.000 ADET DUVAR TAKVİMİ, 20.000 ADET MASA TAKVİMİ, 100.000 ADET NOT DEFTERİ SATIN ALINACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek yere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5(beş) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından idareye sunulacak numunelerin idarece onaylanması ile işe başlanacak olup, 30.000 adet duvar takvimi, 10.000 adet masa takvimi, 70.000 adet not defterinin basımı 1inci 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.Ürünlerin ilk tesliminden sonra son teslimat, 20.000 adet duvar takvimi, 10.000 adet masa takvimi, 30.000 adet not defteri olmak üzere toplam 20 gün içerisinde tüm malların teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Güzelhisar Mah. İstiklal Cad. No: 4 AYDIN
b) Tarihi ve saati : 21.10.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA VE İHALE ŞB. MÜD. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR