İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tam yüz maskesi, toz maskesi ve gaz maskesi satın alınacaktır

İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166965
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 23.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/259042
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tam Yüz Maskesi 400 adet, Gaz Filtresi (CO Korumalı) 1100 adet, Toz Maskesi (Aktif Karbonlu FFPP2) 3520 adet. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü , Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:267/1 Sarıyer/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAM YÜZ MASKESİ, TOZ MASKESİ VE GAZ MASKESİ SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜİstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletmelerinde Orman Yangınlarıyla Mücadele Kapsamında Kullanılmak üzere Tam Yüz maskesi Toz Maskesi ve Gaz Maskesi Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/259042

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Cad. No:267 Maslak Sarıyer/İSTANBUL 34398 MASLAK SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2122627709 - 2126260226
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletmelerinde Orman Yangınlarıyla Mücadele Kapsamında Kullanılmak üzere Tam Yüz maskesi Toz Maskesi ve Gaz Maskesi Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Tam Yüz Maskesi 400 adet, Gaz Filtresi (CO Korumalı) 1100 adet, Toz Maskesi (Aktif Karbonlu FFPP2) 3520 adet.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü 1 nolu İdare Binası Maslak - Sarıyer - İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeyi takip eden 10 takvim günü içerisinde tek seferde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme takip eden ilk iş günü.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.06.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü , Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:267/1 Sarıyer/İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1- Gaz Maskeleri EN136:1998 Standardına ve Sınıf/Clas 3’ e uygun olacak ve bunu kanıtlayan CE Belgesine sahip olacaktır. Onaylanmış Kuruluş tarafından verilen CE Belgesi teklifle birlikte sunulacaktır.
2- Aktif Karbonlu Toz Maskeleri EN 149+A1:2009 standardının FFP2 Koruma kategorisinde olacaktır. Teklif kapsamında teklif edilen ürünün CE Belgesi ve İmalata ilişkin sürecin Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılan denetlemesini gösteren CE Sertifikası sunulacaktır. Ürünler (AB) 2016/425 regülasyona göre düzenlenmiş (AB Tip İnceleme Belgesine) CE Sertifikalarına sahip olmalıdır. Ayrıca imalat ve ürün kalite kontrol sisteminin güvenirliliği ve ürün güvenliği açısından teklif edilen ürünlerin imalatçıları Onaylanmış Kuruluş tarafından Modül D’ye göre denetlenmeli ve “Modül D” CE Sertifikası (AB Tip İnceleme Belgesine) sahip olmalıdır. Sunulacak CE Sertifikaları aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.
a) Teklif edilen ürünler 01 Mayıs 2019 Tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanıp ülkemizde de yürürlüğe giren KKD Yönetmeliği ilgili (AB) 2016/425 ) (Ek5)’e uygun Modül B tip AB Tip İnceleme Belgesine (CE Sertifikasına) sahip olacaktır. Modül B CE Sertifikası teklif ile birlikte sunulmalıdır.
b) Yine aynı yönetmeliğin Uygunluk Değerlendirilmesi başlıklı 5. Bölümde yer alan “c” bendi Madde 2‘ ye göre “Ek-8’de yer alan üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk taşıdığı, imalatçının kalite yönetim sisteminden doğan yükümlülükleri tam olarak yerine getirdiği” nin Onaylanmış Kuruluş tarafından denetlendiği gözetim sistemi olan Modül D’ye göre denetlenmeli ve bu konuda Modül D’ye göre denetlendiğini gösteren ilgili AB Tip İnceleme Belgesine (Modül D CE Sertifikası) sahip olmalıdır. Modül D CE Sertifikası teklif ile birlikte sunulmalıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR