KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Tam kapalı bakımsız kuru akü alınacaktır

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/316858
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
60 Adet 12 VOLT 60 AH TURU TİP TAM KAPALI BAKIMSIZ KURU AKÜ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Cedit Mh. Vezir Sk. No:20 İzmit-KOCAELİ)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

12 VOLT 60 AH TURU TİP TAM KAPALI BAKIMSIZ KURU AKÜ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -KOCAELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

12 VOLT 60 AH TURU TİP TAM KAPALI BAKIMSIZ KURU AKÜ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/316858

1-İdarenin
a) Adresi : Cedit Mah. Turan Güneş Cad. No:34 İzmit/KOCAELİ 41100 İzmit İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623092524 - 2623092525
c) Elektronik Posta Adresi : kdhdssatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 60 Adet 12 VOLT 60 AH TURU TİP TAM KAPALI BAKIMSIZ KURU AKÜ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kocaeli Devlet Hastanesi Ambar Birimi
c) Teslim tarihi : Siparişi müteakip 15 gün içerisinde Ürünler hastanemiz Ambar Birimine teslim edilecektir .


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Cedit Mh. Vezir Sk. No:20 İzmit-KOCAELİ)
b) Tarihi ve saati : 07.07.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Satın alınacak akümülatörler üretildiği ülkenin standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Takip edilen standart teklifte belirtilecektir.
2-Yüklenici veya üretici firmanın “ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi”, “ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi” ve “OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikalarına sahip olmalıdır.
3-Aküler üretildiği ülkenin standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacak ve TS EN 61056-1, IEC 60896-21/22, DIN 40742 sertifikalarından en az ikisine sahip olmalıdır. Belgeler akredite edilmiş ve Türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Akülerin garanti süresi kullanıcı hataları ve doğal afetler hariç 2 (iki) yıl olacaktır. Firma bu süre içerisinde meydana gelebilecek arızada akümülatörü (blok ya da grup olarak) yenisi ile bedelsiz olarak değiştirmekle yükümlü olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Aküler 20 oC/25 oC en az 10 yıl ömür beklentili olmalı, bu durum orijinal kataloglarında belirtilmelidir.
2-Aküler tamamen yeni, hiç kullanılmamış olacak, üzerleri çatlak, çizik, ezik, kırık v.s. kusurlu olmayacaktır.
3-Aküler her pozisyonda (dik, eğik, yatık, vs.) elektrolit sızıntısı ve performans kaybı olmadan çalışabilecektir.
4-Akü katalogları ve hesaplamaları teklifle birlikte verilecektir.
5--Akülerin bu teknik şartnameye uyguluğu idarece incelenecek, gerek duyulduğunda bağımsız bir test laboratuvarından test raporları istenebilecektir. Bu test işlemleri için gerekli masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR