METİN SABANCI BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sütur satın alınacaktır

METİN SABANCI BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092221
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

SON AN 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/615598
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Yılları Sütur Alımı 21 Kalem Sütur Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cd. No:56 Baltalimanı/Sarıyer /İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SÜTUR SATIN ALINACAKTIR

BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 Yılları Sütur alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/615598
1-İdarenin
a) Adresi : Baltalimanı Mh. Baltalimanı Hisar Cd.No:56 34470 Baltalimanı SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123237075 - 2123237089
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@baltalimani.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Yılları Sütur Alımı 21 Kalem Sütur Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlgili Depo Birimi
c) Teslim tarihi : Alıma konu malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen ilgili deponun sipariş talep tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde sözleşme süresi içinde peyder pey en az 7 seferde teslimat yapılacaktır .


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cd. No:56 Baltalimanı/Sarıyer /İstanbul
b) Tarihi ve saati : 13.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhalede tıbbi sarflar için teklif sunan istekli imalatcı ise imalatcı olduğunu gösterir UTS kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
İhalede tıbbi sarflar için teklif sunan istekli imalatcı yada ithalatcının distrübitör ve/veya bayisi ve/veya yetkili satıcı ise bunları gösterir UTS kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Sarf için Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliğine göre düzenlenmiş Satış Merkezi Yetki Belgesi ihale dosyasında ibraz edeceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli firmalar tıbbi sarf için teklif sunacakları her bir kalem ürüne ait en az 3 (Üç) kutu/adet numuneyi ihale tarih ve saatinden önce Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimine 3 (Üç) Adet tutanakla birlikte teslim edeceklerdir.
Numuneyi teslim alan idari personel imzalı numune teslim tutanaklarından bir tanesi ihale dosyasına konmak üzere,bir tanesi istekli firmaca muhafaza edilmek üzere iade edilecektir.Bir tutanak ta numuneyi alan idari personele teslim edilecek.
Numune teslim tutanağında teklif edilen ürünlerin adlarının karşısında UBB/UTS kodları yer alacaktır.
Teslim edilen numuneler orijinal ambalajında olacak(kutu,Adet vb.),Numunenin üzerinde imalatçı firma ticari ünvanı,ihaleye katılan isteklinin ticari unvanı,ürünün markası, ürünün onaylanmış barkod numarası,ihale sıra numarası ve kalem adı açık ve net şekilde yazılacaktır.
Teklif sunulan her bir kaleme ait ayrıntılı bilgi içerir kataloglar ve/veya ayrıntılı bilgi içerir resimler türkçe olarak ihale dosyasında sunulacaktır.Türkçe olmayan belgelerin asılları ile türkçe tercümeleri ihale dosyasında sunulacaktır.
İhale Teknik Şartnamesinin her bir maddesine ayrıntılı cevap yazılacak ve teklif sunulan kalemlerden hangisine uygun olduğu vurgulanacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar M.S Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR