ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sütur sarf malzemesi alınacaktır

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01185957
Şehir : Zonguldak / Merkez
Semt-Mahalle : YAYLA MAH. / ZONGULDAK
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN SESİ 07.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/331127
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
91 KALEM SÜTUR SARF MALZEME Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü (Yayla Mah. Ömer Karahasan Sok No:6 67100 - ZONGULDAK MERKEZ) Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SÜTUR SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

91 KALEM SÜTUR SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/331127
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : YAYLA MAHALLESI ÖMERKARAHASAN SOKAK NO:6 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3722534607 - 3722533826
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 91 KALEM SÜTUR SARF MALZEME
b) Niteliği, türü ve miktarı : 91 KALEM SÜTUR SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi (Meşrutiyet Mh.Huzur Sk. No:10 67030 Merkez/Zonguldak) 2-Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak No:145 Rüzgarlımeşe/Zonguldak) 3-Zonguldak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi (Ömerli Mah. Kaynarca Cad. No:309 Kdz Ereğli/Zonguldak) 4-Alaplı Devlet Hastanesi (1050 Evler Üstü Çamlık Sok ALaplı/Zonguldak) 5-Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi (Yeşiltepe Mahallesi Topbaşı Mevkii Çaycuma/Zonguldak) 6-Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi (İsmet Paşa, Dr. Veysel Atasoy Cd., 67800 Devrek/Zonguldak) 7-Zonguldak Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi (Çay Mah. İstasyon Cad. Polis karakolu Karşısı Gökçebey- Zonguldak) 8-Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Uzun Mehmet Cad.Yardımsevenler Sok. No:3 Zonguldak) 9-Kdz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad. No:72/201 Kdz.Ereğli/Zonguldak)
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu mal, işe başlama tarihinden sonra, sağlık tesislerinin faksla veya posta ile yapılan siparişine müteakip 10 gün içinde malın pey der pey teslimatı sipariş veren idareye yapılacaktır. Malın ilgili depolara teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır.Yükleniciler İdareler tarafından faks veya posta ile yapılan Sipariş dahilinde mal tesliminde bulunacaklardır. Sözleşme bitiş tarihi 31/12/2021 tarihini geçmeyecektir
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021 tarihinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü (Yayla Mah. Ömer Karahasan Sok No:6 67100 - ZONGULDAK MERKEZ) Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler Tıbbi Cihaz "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında teklif ettiği ürünler için "Satış Merkezi Yetki Belgesi" yeterlilik bilgisi tablosunda belirtilecektir.
İstekliler ve teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ile birlikte yeterlilik bilgisi tablosunda belirtilecektir.
Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösterir barkod numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde yeterlilik bilgisi tablosunda belirtilecektir ve/veya Ürünlerin barkod numaralarını Birim Fiyat Teklif Cetvelinde göstereceklerdir
Tıbbi Cihaz Uygulama Yönetmeliğine göre kapsam dışı olan malzemelerin kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge yeterlilik bilgisi tablosunda belirtilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İsteklilerden teklif ettikleri malların/malzemelerin 4'er adet numunelerini (ihtiyaç listesinde belirtilen şekliyle ) birinci oturum sonrası talep edilecek ve Malzemelerin uygunluk kontrolü numuneler üzerinden yapılcaktır. Kutu içerisinde orijinal kullanma klavuzu bulunmalıdır. Kullanma klavuzu Türkçe değilse yeminli Müterjim Tercüman tarafından Türkçe çevrimi yapılmış olmalıdır. Numunelerin üzerine firmaların unvanı ve teklif sıra no’sunu belirten barkotlu veya etiketli olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR