BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Süt ve Süt ürünleri alınacaktır

BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/485192
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TEKNİK ŞARTNAME VE TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLEN 11 KALEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ALINACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yüklenici, alım konusu malları Polisevi Şube Müdürlüğü hizmet binasında yer alan depo ve mutfak kısımlarında yetkililerinin göstereceği yere peyderpey teslim edecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KÜLTÜR MAH.AV.ZEKERİYA AYDIN CAD. NO:55 BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, KAT:1 MUHASEBE VE SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ - BATMAN/MERKEZ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ BATMAN POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/485192

1-İdarenin
a) Adresi : kültür mah. adalet cad. 72100 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882143067 - 4882143069
c) Elektronik Posta Adresi : abdullahalise1986@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : TEKNİK ŞARTNAME VE TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLEN 11 KALEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ALINACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenici, alım konusu malları Polisevi Şube Müdürlüğü hizmet binasında yer alan depo ve mutfak kısımlarında yetkililerinin göstereceği yere peyderpey teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : Bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer . Alımı yapılacak mallar İdarenin istediği tarihlerde istenilen miktarlarda teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KÜLTÜR MAH.AV.ZEKERİYA AYDIN CAD. NO:55 BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, KAT:1 MUHASEBE VE SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ - BATMAN/MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 15.10.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLER, BAĞLI BULUNDUĞU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ İŞ YERİ AÇMA RUHSATINI, GIDA TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İŞLETME KAYIT BELGESİNİ, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI) ALINMIŞ VERGİ LEVHALSINI TEKLİF DOSYASINA EKLEYECEKLERDİR.
TEKLİF DOSYASINDA İSTENEN BELGELERİ OLMAYAN VEYA HERHANGİ BİRİ EKSİK OLANLAR İHALEDEN ELENECEKLERDİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İSTEKLİLER;
A) BAĞLI BULUNDUĞU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ İŞ YERİ AÇMA RUHSATINI,
B) GIDA TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İŞLETME KAYIT BELGESİNİ,
C) HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI) ALINMIŞ VERGİ LEVHASINI TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜLTÜR MAH.AV.ZEKERİYA AYDIN CAD. NO:55 BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, KAT:1 MUHASEBE VE SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ - BATMAN/MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR