SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Süs havuzları için malzeme alınacaktır

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872756
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/463544
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
98 Kalem Malzemesi Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
  SULTANGAZİ / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA BULUNAN MEVCUT SÜS HAVUZLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ
SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sultangazi İlçesi Dahilindeki Park ve Yeşil Alanlarda Bulunan Mevcut Süs Havuzlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/463544
1-İdarenin
a) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Kat:2 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124593530 - 2124593533
c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahceler@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 98 Kalem Malzemesi Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren işin süresi boyunca idarenin istediği tarih ve miktarlarda teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SULTANGAZİ / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 30.10.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A) GETİRİLECEK NUMUNELER İLE SUNULMA ŞEKLİ;
1. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan; Poz No: 77 - 1,1kw Dalgıç Pompa, Poz No:78 - 2,2kw Dalgıç Pompa, Poz No: 49 - Frekans Kontrol Ünitesi, Poz No: 80 - 2,2kw Paslanmaz Dalgıç Soğutma Ceketi, Poz No: 50 - Frekans Kont Ünit. Alüminyum Soğutucu, Poz No : 27 - Q760mm Kum Filtresi, Poz No: 83 - Altı Yollu Vana, Poz No: 76 - Bronz Komet Fıskiye, Poz No: 8 - Bronz Jet Nozul, Poz No: 85 - 2HP Pompa, Poz No: 82 - 18W/12V Ortası Delik LED Lamba, Poz No: 96 - Klor, Poz No : 97 - Yosun Önleyici, Poz No : 84 - Kuvars Kum, Poz No: 3 - L:2000mm Paslanmaz Çelik Fıskiye Kollektörü numunelerinden birer adet sunulacaktır.
B) NUMUNE KABUL ŞARTLARI;
1. Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun, her numune üzerinde İhale Kayıt Numarası, istekli firma adı, malzeme sıra numarası ile malzeme cinsi/adı yazılı olacak etiketler ile yukarıda belirtilen şartlarda ve ihale saaitinden 1 saat öncesine kadar hazır bir şekilde sunulacaktır. Bu şekilde sunulmayan numuneler, Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından teslim alınmayacaktır. Ayrıca, istekliler tarafından sunulan numunelerin tamamı ihale saatinden 1 saat öncesine kadar eslim alanına getirilmek zorundadır.(Belirtilen saatten sonra malzeme girişine izin verilmeyecektir.)
2. İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan idarenin belirlendiği istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Numuneler teslim alanına kadar oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.
3. İdaremizin Numune Teslim Alama Yetkilisi tarafından, daha sonradan yaşanması muhtemel karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla, getirilen malzemeler detaylı bir şekilde fotoğraflanarak tutanağa eklenecektir. Tutanaklar ile fotoğraflar taraflarca imzalanarak numuneler teslim alınacaktır. Tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir. (Malzemeler Habibler Mahallesi 2689 Sokak adresinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlık Depo Alanına Teslim Edilecektir.)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.HER TÜRLÜ HAVUZ MALZEMESİ ALIM İŞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞURMUMCU MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:54 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR