KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sunucu ve harici depolama birimi satın alınacaktır

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823434
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

ER HABER 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/291112
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet sunucu, 1 adet harici depolama birimi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şeyh Sadrettin Mah. Millet Cad. No: 14 Meram/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EREĞLİ DEVLET HASTANESİ SUNUCU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


EREĞLİ DEVLET HASTANESİ SUNUCU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/291112

1-İdarenin

a) Adresi

:

ŞEYH SADRETTİN MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:14 MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322234000 - 3322630666

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb42.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 adet sunucu, 1 adet harici depolama birimi alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ereğli Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi

:

Cihazlar Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 gün içinde kurularak teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Şeyh Sadrettin Mah. Millet Cad. No: 14 Meram/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

10.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Teklif edilen ürünlere ait kataloglar, ihale listesindeki sıra nosu kataloğa yazılmış olarak ihale dosyasına konacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde cihazın markası, modeli açık olarak belirtilecek ve belgenin her sayfası yetkili imzası ile firma kaşesi taşıyacaktır.
2-Türkçe olmayan tüm dökümanlar uygulama yönetmeliğindeki hususlar çerçevesinde istekli firma, tercüme ve onay işlemlerini yaptırmak zorundadır.
3-İstekli firma teknik şartnamede belirtilen tüm özellikler kataloglar üzerinde birebir gösterilmelidir. Teknik şartnamede talep edilen özellikler kataloglar üzerinde işaretlenmelidir.
4-Katalogların Türkçe dışında herhangi bir dilde olması durumunda istekli firma bu özellikleri hem katalogta hemde onaylı tercümede ayrı ayrı göstermek zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Konya Merkez Şubesi TR83 0001 0001 6800 0010 0056 28 nolu iban numarasına döküman satış bedeli yatırılarak Konya İl Sağlık Müdürlüğü (Şeyh Sadrettin Mah. Millet Cad. No: 14 Meram/KONYA) İhale Biriminden doküman satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR