ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Suni çim alımı ve montajı yaptırılacaktır

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926547
Şehir : Konya / Çumra
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUMRA 26 HAZİRAN 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/9843
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4.500 m2 26 mm Çok Amaçlı Suni Çim Halı, 10 Ton Silis Kum, 4500 mtül Yapıştırma Bandı (35 cm Genişliğinde) ve 600 Kğ.Çift Konpenantel Polüretan Yapıştırıcı Alımı ve Montajı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çumra Belediye Başkanlığı/Etüd ve Proje Hizmetleri Müdürlüğü / İzzetbey Mah. A.Türkeş Cad. No:41 42500 ÇUMRA/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SUNİ ÇİM ALIMI VE MONTAJI

ÇUMRA BELEDİYESİ ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

SUNİ ÇİM ALIMI VE MONTAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/9843

1-İdarenin

a) Adresi

:

İZZETBEY MAH. A.TÜRKEŞ CAD. 41 42500 ÇUMRA/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3324471230 - 3324473993

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@cumra.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4.500 m2 26 mm Çok Amaçlı Suni Çim Halı, 10 Ton Silis Kum, 4500 mtül Yapıştırma Bandı (35 cm Genişliğinde) ve 600 Kğ.Çift Konpenantel Polüretan Yapıştırıcı Alımı ve Montajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Teknik Şartnamede belirtilen mahallelere ve ölçülerde

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ve gerekli ihale ve sözleşme işlemlerinin tamamlanmasından sonra işe başlanacak ve işin süresi 45 (KIRKBEŞ) takvim gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çumra Belediye Başkanlığı/Etüd ve Proje Hizmetleri Müdürlüğü / İzzetbey Mah. A.Türkeş Cad. No:41 42500 ÇUMRA/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

28.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen Suni Çim Halı Numunesi dosyada getirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çumra Belediye Başkanlığı/Etüd ve Proje Hizmetleri Müdürlüğü / İzzetbey Mah. A.Türkeş Cad. No:41 42500 ÇUMRA/KONYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çumra Belediye Başkanlığı/Etüd ve Proje Hizmetleri Müdürlüğü / İzzetbey Mah. A.Türkeş Cad. No:41 42500 ÇUMRA/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR