SUNGURLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır

SUNGURLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890851
Şehir : Çorum / Sungurlu
Yayınlandığı Gazeteler

SUNGURLU''NUN SESİ 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/547565
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12.000-Litre Kurşunsuz Benzin 95 oktan, 21.000-Litre Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü- Bahçelievler Mah.Alihan Sok.No:18 Sungurlu/ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
SUNGURLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/547565

1-İdarenin
a) Adresi : BAHÇELIEVLER MAHALLESI ALİHAN SOKAK NO 18 19300 SUNGURLU/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3643112305 - 3643118008
c) Elektronik Posta Adresi : sungurlu@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.000-Litre Kurşunsuz Benzin 95 oktan, 21.000-Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Teslimat, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği hizmet araçlarına, yüklenici firmanın akaryakıt istasyonundan günlük olarak fiş karşılığında ihtiyaç oranında alınacaktır. Teslimat LİTRE olarak yapılacak ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliğinin her araç için belirleyeceği günlük limitler dâhilinde, yüklenici firmaya ait Sungurlu İlçesi Polis Mücavir Alan Sınırları içindeki bir istasyondan verilecektir. Teslimat sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen peyder pey 31.12.2019 tarihine kadardır
c) Teslim tarihi : Teslimat, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği hizmet araçlarına, yüklenici firmanın akaryakıt istasyonundan günlük olarak fiş karşılığında ihtiyaç oranında alınacaktır. Teslimat LİTRE olarak yapılacak ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliğinin her araç için belirleyeceği günlük limitler dahilinde, yüklenici firmaya ait Sungurlu İlçesi Polis Mücavir Alan Sınırları içindeki bir istasyondan verilecektir. Teslimat sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen peyder pey 01.01.2019 tarihinden itibaren başlanıp 31.12.2019 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü- Bahçelievler Mah.Alihan Sok.No:18 Sungurlu/ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 23.11.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)'dan alınmış bayilik lisansı. (EPDK dan lisans almak için başvuruda bulunmuş ve lisans almaya hak kazandığı halde lisansı eline geçmemiş olanların; lisans almaya hak kazandığını belirtir EPDK' dan alınmış belge.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik:RG-16/8/2014-29090)(11) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü- Bahçelievler Mah.Alihan Sok.No:18 Sungurlu/ÇORUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü- Bahçelievler Mah.Alihan Sok.No:18 Sungurlu/ÇORU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR