ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sulama ve hırdavat malzemesi satın alınacaktır

ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980202
Şehir : Ankara / Etimesgut
Semt-Mahalle : BAHÇEKAPI MAH. / BAHÇEKAPI
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BAŞKENT 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/177663
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İdari Şartname Ekinde yer alan 61 kalem sulama malzemesi ve hırdavat malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı ) Etimesgut ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI FİDANLIK ŞEFLİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SULAMA MALZEMESİ VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Şefliklerinde kullanılmak üzere Sulama Malzemesi ve Hırdavat malzemesi alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/177663

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçekapı Mahallesi Behiçbey Orman Fidanlığı ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı) Güvercinlik ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122111359 - 3122111562
c) Elektronik Posta Adresi : nusretgorur@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İdari Şartname Ekinde yer alan 61 kalem sulama malzemesi ve hırdavat malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malzemeler Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : . Malzemeler idarenin yetkilendirdği bir kişi nezaretinde mesai saatleri içersinde Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı ) Etimesgut ANKARA
b) Tarihi ve saati : 26.04.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TC ZİRAAT BANKASI KAMU GİRİŞİM ŞUBESİ TR480001002533587730075008 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı ) Etimesgut ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 2,5 Parmak Küresel Vana ( PN 25 ) adet 35
2 4 Parmak Küresel Vana ( PN 25 ) adet 2
3 50 lik Vana ( PN 25 ) adet 5
4 63,50 Adaptör ( Kaplin rediksüyon ) adet 10
5 Fıskiye adet 500
6 Fıskiye memesi adet 500
7 Misine Başlığı adet 10
8 63 lük Kangal Boru ( 16 ATÜ ) metre 200
9 63 lük puşvit manşon adet 5
10 75 lik Kangal Boru ( 16 ATÜ ) metre 4.000
11 75 lik Puşvit manşon adet 40
12 Fıskiye Ayağı ( metal ) adet 500
13 20 lik Spring Adaptörü 1 metrelik adet 500
14 Kireç Sökücü 1 litrelik adet 20
15 Damlama Sulama Borusu 16mm kalınlığında (400m) top 10
16 Damlama sulama için Kelebek vana 16mm adet 50
17 Damlama sulama için Ekleme maşonu 16mm adet 100
18 Damlama sulama için Kırma Tapa 16mm adet 50
19 Damlama Sulama için Boru delme aleti adet 1
20 Damlama Sulama boruları için Deliklere conta adet 500
21 110 luk döküm vana adet 1
22 Kazma ( Baltalı ) adet 12
23 Kürek adet 30
24 Bel adet 20
25 Bahçe Tırmığı (Saplı) adet 12
26 Çapa Ahşap Sapı 110 cm olacak Çapası ile birlikte ağzı genişliği 12 cm adet 60
27 El Keseri (saplı) adet 4
28 El Testeresi adet 2
29 Pense adet 3
30 Kerpeten ( Orta Boy ) adet 2
31 Kargaburnu adet 2
32 Yıldız Tornavida adet 3
33 Düz Tornavida adet 3
34 Kazma Sapı adet 50
35 Balta Sapı adet 4
36 Kürek Sapı adet 50
37 Fırça Sapı adet 10
38 Elektrot 2,5 lik paket 10
39 Spirel Taşı adet 30
40 23 W Tasarruf Ampulü adet 40
41 Mala adet 2
42 El Bıçkısı adet 60
43 Satır ( Tarha) adet 10
44 Dolum Küreği Metal ( Bakkal Küreği ) adet 50
45 Asma Kilit adet 5
46 Şerit Metre ( 50 m Lik ) adet 2
47 El Arabası adet 10
48 Çekiç 1 kg lik adet 2
49 Demir Eğesi ( İri Dişli ) adet 1
50 Anahtar Takımı ( Açık ağız Yıldız ) 9 dan 32 kadar takım 1
51 Kaz Ayağı Pabucu ( cıvata somun 100 adetli) kutu 1
52 Çapa Makinası Bıçağı ( cıvata somun 100 adetli) kutu 1
53 Huni ( Büyük) adet 1
54 Huni ( Küçük) adet 1
55 Pulluk Bıçağı ( cıvata somun 50 adetli) kutu 1
56 Sert Fırça (Saplı) adet 5
57 Dirgen (Saplı) adet 4
58 Musluk adet 5
59 Tekleme Makası adet 50
60 Naylon İp rulo 1
61 Eldiven adet 50

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR