TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Su ve elektrik tesisat malzemeleri satın alınacaktır

TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00985169
Şehir : Kayseri / Talas
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ DENİZ POSTASI 23.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/196126
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KISIM SU VE ELEKTRİK TESİSATI MALZEMESİ ALIMI
İşin Yapılacağı Yer
:
TALAS BELEDİYESİ TEKNİK BİRİMLER ŞANTİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
YENİDOĞAN MAHALLESİ PAZAR CADDESİ NO: 10 TALAS / KAYSERİ - İHALE SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SU VE ELEKTRİK TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
TALAS BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE ELEKTRİK TESİSATI MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/196126
1-İdarenin
a) Adresi : YENIDOGAN MAHALLESI PAZAR CADDESİ NO:10 38280 TALAS/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3524370055 - 3524370040
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahce@talas.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
3 KISIM SU VE ELEKTRİK TESİSATI MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TALAS BELEDİYESİ TEKNİK BİRİMLER ŞANTİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
c) Teslim tarihi : . SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİBEN 30 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : YENİDOĞAN MAHALLESİ PAZAR CADDESİ NO: 10 TALAS / KAYSERİ - İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 16.05.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, tedarik edilecek malların kataloglarını veya fotoğraflarını teklif zarfında idareye sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı YENİDOĞAN MAHALLESİ PAZAR CADDESİ NO: 10 TALAS / KAYSERİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YENİDOĞAN MAHALLESİ PAZAR CADDESİ NO: 10 TALAS / KAYSERİ - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR