ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Strip ve mikro küvet ile birlikte kan şekeri ölçüm cihazı alınacaktır

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826224
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : YENİDOĞAN MAH. / HUZUR
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 22.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/291580
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
GLUKO TEST (Hastabaşı,Glukometrik) 152.000 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenidoğan Mahallesi Şehit Serkan Özaydın Sok. No:9 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIKSTRİP VE MİKRO KÜVET İLE BİRLİKTE KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI TEMİNİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/291580

1-İdarenin
a) Adresi : Yenidoğan Mh. Şehit Serkan Özaydın Sokak No:9 ESKİŞEHİR 26060 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222374800 - 2222177236
c) Elektronik Posta Adresi : esdh.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : GLUKO TEST (Hastabaşı,Glukometrik) 152.000 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ LAB.DEPO. veya ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ LAB.DEPO
c) Teslim tarihi : Kurumun isteği doğrultusunda partiler halinde teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenidoğan Mahallesi Şehit Serkan Özaydın Sok. No:9 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 12.07.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilecek ürün/ürünlerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıtlı olması ve (TİTUBB)'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekli TİTUBB kaydı internet çıktılarını dosyaya koyacaklardır. İstekli üretici ve imalatçı firma ise Ulusal Bilgi Bankası firma numarası,istekli bayi ise ulusal Bilgi Bankası bayi numarasını verecektir. İstekli TİTUBB kaydı internet çıktılarını dosyaya koyacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli teklif edeceği cihazın/cihazların katologlarını ihale dosyasına koyacaktır. Katalogların "dil"i konusunda idari şartnamenin "dil" ile ilgili hükümleri geçerlidir.

İhale komisyonunca gerekli görülürse teklif edilen cihazlar ve ürünlerle ilgili olarak demonstrasyon istenebilir. İhale komisyonunca isteklilerden demonstrasyon istenmesi halinde her türlü masraf ve sorumluluk istekliye ait olmakla beraber tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde komisyonun belirlediği yerde sunacaklardır. Demonstrasyon esnasında teklif edilen cihaz ve ürünler, teknik şartnamede belirtilen tüm özellik, fonksiyon ve şartları birebir karşılamalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, verimlilik, kalite ve teknik değer göz önünde bulundurulup, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Dikkate alınacak bu hususlar ve nisbi ağırlıkları aşağıdaki gibidir;
a) Cihaz neonetal tam kan örnekleri ile ölçüm yapabilmelidir. (5 Puan)
b)Numune miktarı 0,7µl nin altında olmalıdır. (5 Puan)
*Teknik özellikler değerlendirildikten sonra, esas test birim fiyatı her isteklinin teklif ettiği sistemin toplam puanı, aşağıdaki formül kullanılarak teklif edilen fiyata yansıtılacak ve esas test birim fiyatı belirlenecektir.

Formül B=A x (100 – puan ) / 100
A: Firmanın ihalede verdiği birim test fiyatı
B:Esas test birim fiyatı ( İhalenin teklif değerlendirilmesinde kullanılacaktır )
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenidoğan Mahallesi Şehit Serkan Özaydın Sok. No:9 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR