BOTAŞ DOĞALGAZ İŞLETME VE PİYASA İŞLEMLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Stopple ekipmanı alınacaktır

BOTAŞ DOĞALGAZ İŞLETME VE PİYASA İŞLEMLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890604
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/552456
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Stopple Ekipmanı 1- 6”x6” Line Stop Fitting 1 adet 2- 6” Plugging Head 1 adet 3- 6” Line Stop Housing 1 adet 4- 6” Sealing Element 2 adet 5- 6” Line Stop Cutter 2 adet 6- 6” Line Stop Pilot Drill 1 adet 7- 6” Silindir 1 adet 8- 2” Equalization Fitting 1 adet 9- 6” Gasget(Stopple fitting için) 8 adet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mh. Etimesgut/ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

STOPPLE EKİPMANI
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)
DOĞALGAZ İŞLETME VE PİYASA İŞLEMLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2018/552456
İşin Adı : Stopple Ekipmanı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ESKISEHIR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKİİ
b) Telefon ve faks numarası : 3122973600 - 3122998300
c) Elektronik posta adresi : info@botas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.botas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Stopple Ekipmanı 1- 6”x6” Line Stop Fitting 1 adet
2- 6” Plugging Head 1 adet
3- 6” Line Stop Housing 1 adet
4- 6” Sealing Element 2 adet
5- 6” Line Stop Cutter 2 adet
6- 6” Line Stop Pilot Drill 1 adet
7- 6” Silindir 1 adet
8- 2” Equalization Fitting 1 adet
9- 6” Gasget(Stopple fitting için) 8 adet
b) Teslim [yeri / yerleri] : BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mh. Etimesgut/ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imzalanmasından itibaren 22 hafta
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mh. Etimesgut/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 29.11.2018 - 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Firmalar teklif verecekleri malzemeye ilişkin son 3 yıl içerisinde üreticinin imalat standardına uygun Stopple Silindiri-Stopple Fittingi üretimi yapmış olduğunu gösteren belgeleri (Sözleşme, Fatura, Satış Belgesi vb.) Teklif zarfında sunmalıdır.
4.2.2 Yüklenici, sunacağı malzemelerin teknik özelliklerinin şartname gereksinimlerini sağladığını katalog veya broşürler ile belgelendirmelidir. Sunulan belgeler İngilizce veya Türkçe olabilir. Söz konusu belgeler ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları olarak sunulabilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Doğalgaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mah. Etimesgut / ANKARA adresinden satın alınabilir. (Doküman bedelinin BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara TR860001500158007292429682 (TL) hesabına yatırılması ve dekont ibraz edilmesi gerekmektedir.)
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 150 TL (Türk Lirası) doküman bedelini Hesabı BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara TR860001500158007292429682 (TL) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mah. Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR