SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Sterilizasyon rulosu, el dezenfaktanı ve el aleti alınacaktır

SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/219349
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM STERİLİZASYON RULOSU, DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (BUTONLU) LED IŞIKSIZ, EL DEZENFAKTANI, EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFAKTANI ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ EYÜP SULTAN MAH. MÜMİNLER CAD. NO:1 SANCAKTEPE / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM STERİLİZASYON RULOSU, DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (BUTONLU) LED IŞIKSIZ, EL DEZENFAKTANI, EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFAKTANI ALIMI İŞİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SANCAKTEPE SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2 KALEM STERİLİZASYON RULOSU, DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (BUTONLU) LED IŞIKSIZ, EL DEZENFAKTANI, EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFAKTANI ALIMI İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/219349
1-İdarenin
a) Adresi : EYÜP SULTAN MAHALLESİ ULUBATLI HASAN CD. MUMİNLER SK. 1 34885 SAMANDIRA SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165863600 - 2163111963
c) Elektronik Posta Adresi : fatihdurmus.altun@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM STERİLİZASYON RULOSU, DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (BUTONLU) LED IŞIKSIZ, EL DEZENFAKTANI, EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFAKTANI ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
.b) Teslim yeri : SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AYNİYAT / DEPO BİRİMİ
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra Sancaktepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 7 gün mesai saatleri içerisinde teslimat gerçekleştirilecek olup, peyderpey teslimatlar yapılacaktır Sipariş sayısı en az 2 en fazla 8 olacaktır.
a) Yapılacağı yer : SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ EYÜP SULTAN MAH. MÜMİNLER CAD. NO:1 SANCAKTEPE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 20.05.2019/10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
c) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1. Sarf Malzemeler için teknik şartnamelerde istenen garanti süreleri baz alınacaktır.
Cihazlar en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve cihazın çalışması için gerekli yedek parçalardan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra en geç 48 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve 10 (on) gün içinde bütün fonksiyonları ile çalıştırılacaktır.
Yurt dışından yedek parça ithali gereksinimi varsa en geç 15 (on beş ) gün içerisinde cihazı tam çalışır hale getirmek zorundadır. Bu süre resmi kurumlarca ithalatı kısıtlı ya da özel izne tabi yedek parçalar gerektiği durumlarda yüklenicinin bu durumu belgelendirmesi ile kurum tarafından uzatılabilmektedir.
Firmalar cihazlar için % 95 uptime garantisi vereceklerdir. Firma garanti süresinin bitiminden itibaren ücret karşılığında her çeşit yedek parçayı temin edeceğini ve bakım onarım yapmayı en az 10 yıl süreyle garanti ettiğini belgeleyecektir. Yüklenici, garanti süresi içinde % 95 uptime sağlamalıdır.
Cihazın garanti süresi içerisinde kurum tarafından belirlenen oranlarda yıllık bakımları ücretsiz firma tarafından yapılacak veya akredite kuruluşlar tarafından yüklenici firma tarafından yaptırılacak ve idareye belge olarak sunulacaktır.
%95 up time süresini taahhüt ettiğine dair belge ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları ihale dosyasında sunacaktır.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait UBB/ÜTS kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı sunulmalıdır.
B) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanını ihale dosyasında sunacaktır.
C) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ürün teklif eden istekliler;
- İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleri,
- Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri,
- Serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
D) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin bağlı bulunduğu mevzuatı gereği sunulması gereken belgeler ; ihale dosyasında sunacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Tedarik edilecek malların numuneleri : İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini ( numunenin uygulanması ve incelenmesi için gerekli olan set te dahil olmak üzere malzemeler ile birlikte ) ihale teklif zarfı ile birlikte taşınır kayıt birimine teslim edeceklerdir. İhale saatinden önce numuneler ile birlikte istekli firma numune teslim tutanağını 2 nüsha halinde hazırlamış olmalıdır. Numune tutanakların ( teslim ettiğini gösteren taşınır kayıt biriminin yetkili personel tarafından imzalanmış nüshası) 1 adedi ihale dosyasına koyulacaktır. Teslim tutanağından firma adı numune ihale sıra numarası barkod numarası markası belirtilmiş olmalıdır.
Numune üzerinde ihale kalem sıra nosu firma adı ve TITUBB ürün barkod numarası yazılı olacaktır. Teslim edilen ürünler orjinal paketinde olacaktır.Numunesi olmayan veya orjinal ambalajında olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale komisyonunca teslim edilen yada demontrasyon talep edilen numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hükümlerini karşılıp karşılamadığı göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakarak,gerek görüldüğü takdirde klinik ortamlarda deneyerek malzemenin sağlamlığı, hastaya uygunluğu, ergonomik olup olmadığı değerlendirilerek kontrol edilecek olup teknik şartname hükümlerini karşılamayan ürünlere ait teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Uhdesinde kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra ( sözleşmenin imzalanmasına müteakip ) 1 ay içerisinde teslim edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idare de tutulacaktır.
Teknik şartnameye madde bazlı cevaplar yazılacak, ilgili döküman ihale dosyasında sunulacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ – HALK BANKASI KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞUBESİ TR69000120013130000510021 nolu hesabına ihale doküman bedeli yatırılarak: Merkezi Satın Alma Biriminden satın alınabilir. (Eyüp Sultan Mah. Müminler Cad. No:1 Sancaktepe/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.)
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ/EYÜP SULTAN MAH. MÜMİNLER CAD. NO:1 SANCAKTEPE/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR