ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Stapler kartuş-nükleer tıp birimi soğuk kit alınacaktır

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01097054
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / YENİYOL
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 09.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/639110
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 Kısım Stapler Kartuşu ve Soğuk Kit Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 86/A ÇORUM)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK EAH 13 KISIM STAPLER KARTUŞ-NÜKLEER TIP BİRİMİ SOĞUK KİT ALIM İHALESİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK EAH 13 KISIM STAPLER KARTUŞ-NÜKLEER TIP BİRİMİ SOĞUK KİT ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/639110

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No: 86/A ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3642195500 - 3642195529

c) Elektronik Posta Adresi

:

corum.ism@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

13 Kısım Stapler Kartuşu ve Soğuk Kit Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri

:

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ambarı/Eczanesi

c)Teslim tarihi

:

1-Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak ve 15/01/2021 tarihine kadar 60 günlük (2 aylık ) stoklarda yapılan talepler doğrultusunda teslimat yapılacaktır. İşin süresi 365 takvim günüdür. İşe başlama tarihi 15.01.2020; işi bitirme tarihi 15.01.2021'dur. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Malzemeler Sağlık Tesislerimizin yazılı isteğine göre (60 günlük (2 aylık ) stoklarda yapılan talepler doğrultusunda) verilen siparişe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Sağlık Tesislerimizin ihtiyacına göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik alınabilir.3- Mal teslimi sözleşmede belirtilen miktarlarda, her bir kurum Ambarına/Eczanesine (1-Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ambarı/Eczanesi, teslim edilecek ve kuruma fatura kesilecektir. Teslim edilen faturaların üzerinde SUT kodları belirtilecektir. Sağlık Tesisi muayene kabul işlemlerini kendi bünyesinde oluşturacağı muayene kabul komisyonunca yapacaktır. 4-Son kullanma tarihine 3 ay kalan malzemeler firmaya haber verildiğinde malzeme ne kadar kalırsa kalsın 15 gün içerisinde yenisi ile değiştirilecektir. 5- Tıbbi malzemeler orijinal ambalajlarında olacak, malzeme bitimine kadar ambalaj içerisinden eksik ve bozuk çıkan miktarlar en geç bir ay içerisinde yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.6-Tıbbi malzemelerin kesin kabulü yapıldıktan sonra (kullanma süresi içinde) kullanılamaz olduğu tespit edildiğinde yüklenici firma kendisine haber verilişinden itibaren en geç 15 gün içerisinde malzemeyi değiştirecektir.7- Kurumun Ambarına/Eczanesine kadar olan nakliye ve hamaliye yükleniciye aittir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 86/A ÇORUM)

b)Tarihi ve saati

:

30.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. İsteklinin imalatçı olduğunu göstermesi için bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin ÜTS kaydı olmalıdır. İsteklilerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması durumunda ise alımı yapılacak cihazların/kitlerin ÜTS' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların/kitlerin ÜTS' de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
Teklif edilen cihazların/kitlerin ÜTS' de kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bununla birlikte imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belgede sunulması gerekmektedir.
Ayrıca, Teklif edilen kitlere ait ÜTS tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacak ve/veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ve/veya Taahhütnamasini teklifle birlikte sunulacaktır.(Tükçe olacak)
2- Numuneler ihale sonrası belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu konu ile ilgili firmalara yazılı olarak veya EKAP üzerinden bildirim yapılacaktır. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir aynı numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir aynı olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. İhale sonrasında talep edildiği halde numune getirmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-Numunelerin üzerinde sıra no,marka, model firma isim ve iletişim bilgileri mutlaka yazılı olacaktır.Numuneler kapalı poşet veya kutularda teslim edilecektir.
4-Numunelerin değerlendirilmesi sırasında numunelerin zarar görmesi durumunda yüklenici herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 86/A ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR