ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KIŞ SPORLARI  ENSTİTÜSÜ

Sporcu ölçüm sistemi ve fitness malzemesi alınacaktır

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KIŞ SPORLARI ENSTİTÜSÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943426
Şehir : Erzurum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEBAKIŞ 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/48339
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18 Kalem Sporcu Ölçüm Sistemi Ve Fitness Malzemesi Alimi
İşin Yapılacağı Yer
:
Dadaşkent Yolu Üzeri Atatürk Üniversitesi Yüzme Havuzu Yerleşkesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KIŞ SPORLARI ENSTİTÜSÜ

Atatürk Üniversitesi Kiş Sporlari Enstitüsü 18 Kalem Sporcu Ölçüm Sistemi Ve Fitness Malzemesi Alimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/48339

1-İdarenin a) Adresi: Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsü Yakutiye/Erzurum
b) Telefon ve faks numarası : 04422311592 – 04422311863
c) Elektronik Posta Adresi : kdemir@atauni.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr

2-İhale konusu malın
a-Niteliği, türü ve miktarı : 18 Kalem Sporcu Ölçüm Sistemi Ve Fitness Malzemesi Alimi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b-Teslim yeri : Dadaşkent Yolu Üzeri Atatürk Üniversitesi Yüzme Havuzu Yerleşkesinde bulunan sporcu performans ölçüm merkezi için tahsis edilmiş alanlara cihazların montajları yapılıp teknik şartname doğrultusunda teslimi yapılacaktır.
c-Teslim tarihi : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 05.03.2019 - 11:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-istekliler teklifleri ile birlikte cihazın teknik özelliklerinin görülebileceği ve ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı broşür/katalog sunmak zorundadır.
2-tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya ek katalog/broşür/teknik dökümanları ayrı ayrı veya birlikte isteyebilir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR