SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Spor malzemesi alınacaktır

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130920
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/69701
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
57 ADET ANAROG KABAN, 5 AD ANTRENMAN ÇEMBERİ,(12'Lİ), 310 AD FUTBOL ANTRENMAN TOPU, 50 AD KARATE GÖGÜS KORUYUCU, 3 AD PENCİKBOL, 3 AD LAPA, 50 AD DİŞLİK, 120 AD BOKS ELLİĞİ İLE BİRLİKTE 41 KALEM MALZEMENİN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 K:1 SULTANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILINDA AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DAĞITILMAK ÜZERE SPOR MALZEMESİ
SULTANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2020 YILINDA AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DAĞITILMAK ÜZERE SPOR MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/69701

1-İdarenin
a) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124593535 - 2124593539
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 57 ADET ANAROG KABAN, 5 AD ANTRENMAN ÇEMBERİ,(12'Lİ), 310 AD FUTBOL ANTRENMAN TOPU, 50 AD KARATE GÖGÜS KORUYUCU, 3 AD PENCİKBOL, 3 AD LAPA, 50 AD DİŞLİK, 120 AD BOKS ELLİĞİ İLE BİRLİKTE 41 KALEM MALZEMENİN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Cumhuriyet mahallesi Dersaadet Cad. No:19-21 üzerinde bulunan Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Binası Sultangazi/İstanbul
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİ OLUP, 15 TAKVİM GÜNÜ İÇERESİNDE SÖZ KONUSU MALIN TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 K:1 SULTANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.03.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TALEP EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN NUMUNELER: 1 AD. ANAROG KABAN, 1 AD. ANTRENMAN YELEĞİ, 1 AD. BASKETBOL FORMASI, 1 AD.EŞOFMAN TAKIMI (ANTRENMAN), 1 AD. EŞOFMAN TAKIMI (KAMP), 1 AD. FORMA TAKIMI(FORMA+ŞORT+ÇORAP), 1 AD. ŞORT, 1 AD.TİŞÖRT, 1 AD. YAĞMURLUK TEKLİFLERLE BİRLİKTE İDAREYE(DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE) TUTANAK KARŞILIĞI TESLİM EDİLECEKTİR.
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 43. MADDESİ UYARINCA NUMUNELER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MUHAFAZA EDİLECEK OLUP, İADE EDİLMEYECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 K:1 SULTANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR