KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Spor malzemesi alınacaktır

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00827510
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

ÇERKEZKÖY BAKIŞ 26.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/314791
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 27 kalem malzeme ve miktarlar kadar malzeme alınacaktır . Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İNÖNÜ MAHALLESİ ESKİ CAMİ CADDESİ NO: 4-6 KAT 9 İHALE SALONU KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOCUK OYUN GRUPLARI,SPOR ALETLERİ VE DIŞ MEKAN KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI SATIN ALINACAKTIR
KAPAKLI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


2018 YILI ÇOCUK OYUN GRUPLARI,SPOR ALETLERİ VE DIŞ MEKAN KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/314791

1-İdarenin
a) Adresi : İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO:4-6 59510 KAPAKLI/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2827171100 - 2827171116
c) Elektronik Posta Adresi : nolke@kapakli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 27 kalem malzeme ve miktarlar kadar malzeme alınacaktır .
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KAPAKLI İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE İDARE TARAFINDAN BELİRLENEN YERLERE MONTAJLAMA VEYA TESLİM YAPILACAKTIR .
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA İDARE TARAFINDAN BELİRLENEN YERLERE MONTAJLAMA YAPILACAKTIR .


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İNÖNÜ MAHALLESİ ESKİ CAMİ CADDESİ NO: 4-6 KAT 9 İHALE SALONU KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 24.07.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
d) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler yetkili satıcı veya imalatçılığı tevsik etmek için yukarıdaki belgelerden herhangi birisini sunmalıdır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
  1. TS EN 1176-1 (Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
  2. TS EN 1176-2 Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
  3. TS EN 1176-3 Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
  4. TS EN 1176-5 Atlıkarıncalar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları
  5. TS EN 1176-6 Sallanma Elemanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
  6. TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları)
  7. TS EN 1177 Çarpma Etkisini Azaltan Zemin Düzenlemeleri/Kritik Düşme Yüksekliğinin Belirlenmesi standardıyla ilgili kalite evrağı
  8. TS 12427Satışsonrası Hizmet Belgesi
İstenen oyuncaklar ; yukarıda belirtilen ve isteklilerin teklifleri ile birlikte sunacağı kalite evraklarındaki modeller arasında olmalıdır. Sunulacak kalite evrakları ekleri (TSE Model Bilgilendirmesi ek formu; Model Bazlı TSE Belgesi) ile birlikte TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmiş belgeler olmalıdır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklifleri ile birlikte teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen teknik şartnamede var olan ürünlere ve ilgili standart belgesi ile uygunluğunu teyit etmek amacıyla; CAD ORTAMINDA 3 BOYUTLU DATASINI VE TEKNİK RESİMLERİNİ CD ORTAMINDA SUNACAKLARDIR.
İlgili ürünlerin standart belgesi ve TSE Model Bilgilendirmesi ek formu (Model Bazlı TSE Belgesi) alınırken Türk Standartları Enstitüsü tarafından istenen test ve analiz raporlarını istekliler teklifleri ile birlikte sunmalıdır.

Bu raporlar;
TS EN ISO 105 -B02 Suni ışığa karşı renk haslığı testinde polietilen ürünlere ait (kaydırak,korkuluk vb. tüm polietilen parçaların) gri skala değeri sarı,kırmızı,mor, mavi,turuncu, yeşil renkler için (1-5) üzerinden 5 (en iyi ) , mavi skala değeri sarı,kırmızı, mor, mavi,turuncu, yeşil renkler için 6 (en iyi) olmalıdır .Bu test türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.
TS EN 71-3:2013+A1:2014 ‘e göre polietilen madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
TS EN 71-2+A1:2014-04 oyuncak güvenliği polietilen malzemeler (kaydırak,korkuluk, tünel vb. oyun grubundaki polietilen parçalar) için olumlu yanmazlık test raporu (rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
Polietilen malzemeler (kaydırak,korkuluk, tünel vb. oyun grubundaki polietilen parçaların) olumlu fitalat testi(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.), test sonucu toplamı<1000 ppm (milyonda bir,%0,1) olmalıdır.
TS EN 71-3:2013+A1:2014 ‘e göre ip malzeme içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
TS EN 71-2+A1:2014-04 oyuncak güvenliği ip malzemeler için olumlu yanmazlık test raporu(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
İp malzemeler için olumlu fitalat testi(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.), test sonucu toplamı < 1000 ppm olmalıdır.

AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH Testini (platform kaplamasında kullanılan malzeme için,metal üzeri plastisol kaplama malzemesi) (rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)

TS EN 71-2+A1:2014-04 oyuncak güvenliği fitness aletlerinde kullanılacak plastik malzemeler için yanmazlık olumlu test raporu(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
Fitness aletlerinde kullanılan plastik malzemeler için olumlu fitalat testi(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
TS EN 71-3:2013+A1:2014 ‘e göre fitness aletlerinde kullanılan plastik malzemelerin içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu (rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH Testini (fitness ekipmanlarında kullanılacak enjeksiyon plastik malzemeler için ) (rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
Fitness aletlerinde kullanılan sarı plastik malzemelerin EN 71-3:2013 normuna uygunluğunu gösteren toksik element analizi(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)

Kompozit malzeme (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan) TS EN 71-3:2013+A1:2014 ‘e göre içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporunu ihale sırasında teklifleri ile birlikte sunacaklardır(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.),
Kompozit malzemeler (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan) TS EN 71-2+A1:2014-04 ‘e göre için olumlu yanmazlık test raporunu ihale sırasında teklifleri ile birlikte sunacaklardır(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
Kompozit malzemeler (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan) için olumlu fitalat testini ihale sırasında teklifleri ile birlikte sunacaklardır(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.) , test sonucu < 100 ppm (milyonda bir,% 0,1) olmalıdır.
Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş kumlama+astarlı (marin boyalı)metal ürünlerin TS EN ISO 12944-6 standardına uygun olarak yüksek korozyon sınıfına göre TS EN ISO 9227 standardı gereğince 1440 saat nötral tuz püskürtme testinin başarılı ve TS EN ISO 6270-1 standardı gereğince 720 saat neme dayanıklılığının tayini ve açık hava şartlarında korozyona karşı dayanıklı olduğunu gösteren olumlu test (rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.),bu rapor ,kumlama üzeri astar+ elektrostatik boyalı metal borular için geçerli olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü ÇOCUK OYUN GRUBU ve SPOR ALETLERİ işi benzer iş olarak değerlendirilecektir .


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İNÖNÜ MAHALLESİ ESKİ CAMİ CADDESİ NO: 4-6 KAT 7 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İNÖNÜ MAHALLESİ ESKİ CAMİ CADDESİ NO: 4-6 KAT 9 İHALE SALONU KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR