MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Spor malzemeleri satın alınacaktır

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138920
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/83027
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 64 Kalem olmak üzere, 4 Kısım Spor Malzemeleri Mal Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Muratpaşa/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SPOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Spor Malzemeleri Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/83027
1-İdarenin
a) Adresi : MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tekelioğlu Cad. Fener Mah. No:63 ANTALYA 07160 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423202222 - 2423237251
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@muratpasa-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 64 Kalem olmak üzere, 4 Kısım Spor Malzemeleri Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Spor İşleri Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi : *Teknik şartnamenin 2. ve 3. maddesinin 1 (bir) ve iki (2) inci Kısımlarında bulunan “spor kıyafetleri” ve “spor araç-gereç ve malzemeleri” nin her bir kaleminin numunesi, sözleşme imzalanmasını takiben en geç 20 (yirmi) iş günü içinde sunulacaktır. Yirminci iş gününün resmi tatil veya idarenin hafta tatiline denk gelmesi durumunda idarenin ilk iş gününde numune sunumu yapılacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonu; numunelerin teknik şartnamenin 2. Maddesinde belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını tespit ederek tutanak altına alacaktır. Uygun olmayan numunelerin uygun olanları ile değiştirilmesi talep edilecektir. Uygun olmayan numuneler için 5 (beş) iş günü ek süre verilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu gerek gördüğü malzemelerin numunesini iş bitimine kadar muhafaza edebilecektir. *Bu teknik şartnamenin 2 ve 3. maddesinin 1 (bir) ve 2 (iki) inci Kısımlarında bulunan “spor kıyafetleri” - “spor araç-gereç ve malzemelerinin tüm kalemleri, sözleşme imzalanmasını takiben en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde muayene kabul komisyonu eşliğinde idareye teslim edecektir. Yirminci iş gününün resmi tatil veya idarenin hafta tatiline denk gelmesi durumunda idarenin ilk iş günü teslimat gerçekleştirilecektir. *Bu teknik şartnamenin 2 ve 3. maddesinin 3. (üç) Kısımda bulunan “amatör spor kulüpleri malzemeleri” sezon başlangıcı olan Eylül ayında işlemleri yapılacaktır. Numuneler İdarenin bildirdiği tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde sunulacaktır. Onuncu günün resmi tatil veya idarenin hafta tatiline denk gelmesi durumunda ilk iş günü numune sunumu yapılacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonu; numunelerin teknik şartnamenin 2. Maddesinde belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını tespit ederek tutanak altına alacaktır. Uygun bulunan ürünler yüklenici tarafından 15 (on beş) iş günü içinde teslim edilecektir. Uygun olmayan numunelerin uygun olanları ile değiştirilmesi için 5 (beş) iş günü ek süre verilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu gerek gördüğü malzemelerin numunesini iş bitimine kadar muhafaza edebilecektir. Bu teknik şartnamenin 2 ve 3. maddesinin.4. (dört) Kısımda yer alan “organizasyon tişörtleri” ise yıl içerisinde idarenin yükleniciye bildirmesi ile numune sunulacaktır. İdare tarafından malzemelerin çeşit ve miktarları yükleniciye bildirilecektir. Numuneler İdarenin bildirdiği tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde sunulacaktır. Onuncu günün resmi tatil veya idarenin hafta tatiline denk gelmesi durumunda ilk iş günü numune sunumu yapılacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonu; numunelerin teknik şartnamenin 2. Maddesinde belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını tespit ederek tutanak altına alacaktır. Uygun bulunan ürünler yüklenici tarafından 15 (on beş) iş günü içinde teslim edilecektir. Uygun olmayan numunelerin uygun olanları ile değiştirilmesi için 5 (beş) iş günü ek süre verilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu gerek gördüğü malzemelerin numunesini iş bitimine kadar muhafaza edebilecektir. *Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin bu şartnamede belirtilmeyen ve sonradan ortaya çıkabilecek hususlarda Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Muratpaşa/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 20.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Muratpaşa/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR