SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Spor malzemeleri satın alınacaktır

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/69859
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
28 kalem spor malzemesi, 5 kalem hakemlik hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hamidiye Külliyesi Selimiye Mh. Tıbbiye Cd. N:38 Üsküdar-İstanbul 38 34668 - Üsküdar/ İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 SPORFEST İÇİN SPOR MALZEMESİ ALIMI

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ2020 SPORFEST İÇİN SPOR MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/69859

1-İdarenin
a) Adresi : Selimiye Mh. Tıbbiye Cd. 38 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164189616 - 2164189620
c) Elektronik Posta Adresi : mustafa.dogru@sbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 28 kalem spor malzemesi, 5 kalem hakemlik hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar/İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik, Keçiören, Ankara
c) Teslim tarihi : İhale konusu mal 13.04.2020 tarihinde idari şartnamede belirtilen adreslere teslim edilecektir. Sözleşmeyi müteakip hangi adrese ne kadar malzeme teslim edileceği bildirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hamidiye Külliyesi Selimiye Mh. Tıbbiye Cd. N:38 Üsküdar-İstanbul 38 34668 - Üsküdar/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 25.02.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale konusu malların numuneleri en geç ihale son başvuru tarih ve saatine kadar İhale Teklif Zarfı ile birlikte, kataloglar ise İhale Teklif zarfının içinde İdareye teslim edilecektir. Fotoğraf kabul edilmeyecektir. Numuneler ambalajlarında sunulacaktır. Her numunenin üzerinde firma adı, birim fiyat cetvelindeki sıra numarası ve malın adı yazılı bir etiket yapıştırılacaktır. Katalogların üzerine firma adı yazılacak/yazılı etiket yapıştırılacaktır. Teklif edilen modelin sayfası işaretlenerek malın birim fiyat cetvelindeki sıra numarası ile adı yazılacak/yazılı etiket yapıştırılacaktır. Sayfada birden fazla model olduğu durumlarda, yazıdan/etiketten ilgili mala doğru tereddüte yer vermeyecek şekilde net bir ok işareti çizilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hamidiye Külliyesi Selimiye Mh. Tıbbiye Cd. N:38 Üsküdar-İstanbul 38 34668 - Üsküdar/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR