TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Spor malzemeleri satın alınacaktır

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064628
Şehir : İstanbul / Tuzla
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/496220
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
31 KALEM MUHTELİF NİTELİK VE SAYIDA SPOR MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EVLİYA ÇELEBİ MAH. HATBOYU CAD. NO:17 TUZLA / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF SPOR MALZEMELERİ ALIMI

TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


MUHTELİF SPOR MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/496220
1-İdarenin
a) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814778
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tuzla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 31 KALEM MUHTELİF NİTELİK VE SAYIDA SPOR MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdaremiz tarafından talep edilecek tüm malzemeler, yüklenici firma tarafından sözleşme süresi boyunca; idarenin istediği zamanlarda, idare tarafından belirtilecek adreslere, toplu olarak değil, peyderpey teslim edilecektir. Talep edilecek spor malzemelerinin tasarımı ve özellikleri yüklenici tarafından Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne sunulacak ve onay verildikten sonra temini gerçekleşecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonraki ilk iş günü işe başlanacaktır. İdaremiz tarafında talep edilecek tüm malzemeler, yüklenici tarafından sözleşme süresi boyunca; idarenin istediği zamanlarda, idare tarafından belirtilecek adreslere, toplu olarak değil, peyderpey teslim edilecektir. Talep edilecek spor malzemelerinin tasarımı ve özellikleri yüklenici tarafından belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne sunulacak ve onay verildikten sonra temini gerçekleşecektir. Sipariş verilen ürünler en geç 48 saat içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EVLİYA ÇELEBİ MAH. HATBOYU CAD. NO:17 TUZLA / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 25.10.2019 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNELER İHALE SAATİNDEN ÖNCE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TUTANAKLA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNE TESLİM TUTANAĞI TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE SUNULACAKTIR. NUMUNELER KOLİ İÇERİSİNDE PAKETLENMİŞ OLACAK VE HER AMBALAJIN ÜZERİNE İSMİ VE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ SIRA NUMARASI YAZILACAKTIR. KOLİNİN DIŞINA FİRMA İSMİ YAZILACAK VE İÇERİSİNDE YER ALAN MALZEMELERİN LİSTESİ BULUNACAKTIR. NUMUNE GETİRİLMEMESİ VEYA GELEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ MÜDÜRLÜKTE BULUNAN NUMUNELER İLE UYUŞMAMASI HALİNDE TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. ALINACAK MALZEMELERE AİT İLGİLİ MÜDÜRLÜKTE NUMUNE BULUNMAKTA OLUP, İSTEKLİLER BU ÜRÜNLERİ GÖREREK TEKLİFLERİNİ HAZIRLAYACAKTIR. NUMUNELERİN GÖRÜLMEMESİ DURUMUNDA FİRMANIN NUMUNELERİ GÖREREK TEKLİF HAZIRLADIĞI KABUL EDİLECEKTİR. YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARDAN HERHANGİ BİRİNİN SAĞLANMAMASI DURUMUNDA TEKLİF GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
NUMUNE OLARAK İSTENEN MALZEMELER :Futbol Eğitim Topu, Futbol antrenman topu, futbol maç topu, basketbol topu, voleybol topu, tişört(penye, antrenman tişörtü, antrenman şortu, eşofman takımı1, eşofman takımı2, maç forma+şort+çorap1, maç forma+şort+çorap2, yağmurluk, kaleci eldiveni.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-SATINALMA BÖLÜMÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR