KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Spor malzemeleri satın alınacaktır

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01032334
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 06.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/360731
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30 Kalem Spor Malzemesi ve Cihazı Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya İl Sağlık Müdürlüğü ( Şeyh Sadrettin Mah.Millet Cd.No:14 Meram/KONYA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

30 KALEM SPOR MALZEMESİ ALIMI
KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

30 KALEM SPOR MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/360731

1-İdarenin

a) Adresi

:

ŞEYH SADRETTİN MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:14 MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3323104000 - 3322630666

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb42.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

30 Kalem Spor Malzemesi ve Cihazı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Konya İl Sağlık Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 60 (Altmış) gün içerisinde tıbbi cihazlar ve tüm ekipmanları Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ( Şeyh Sadrettin Mah.Millet Cd.No:14 Meram/KONYA)

b) Tarihi ve saati

:

22.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi" ni ihale dosyasına koyacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Mevzuat gereğince (aylık,üç aylık,altı aylık gibi üretici firmanın önerdiği periyotlarda) yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetinin garanti kapsamında yetkili firma tarafından ücretsiz olarak verecektir. Bu hizmeti sağlamak için aday veya istekliler kendi taahhütleri ile birlikte yetkili üretici ve/veya ithalatçı firması taahhüdü de SÖZLEŞME İMZALANMASI AŞAMASINDA teslim edecektir. Söz konusu hizmetlerin bu taahhütler doğrultusunda garanti süresince yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yerine getirecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-İstekliler; Sağlık Bakanlığının (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 2017/01 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB'da "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresi bulunan onaylanmış (barkod numarasını) tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir. TITUBB kayıt çıktılarını ihale dosyasına koyacaklardır.
2-İsteklilerin, teklif ettikleri ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirim belgesini ihale dosyasına koyacaklardır
3-Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır. İsteklinin beyanı esas alınacaktır. İstekliler bu belgeleri ihale dosyasına koyacaklardır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif ettikleri cihazlar için ihale tarihinden sonra idare isterse, idare tarafından belirlenen tarih ve saatte demonstrasyon yapacaktır.
Demonstrasyonun ne şekilde ve nerede yapılacağı idare tarafından istekli firmaya bildirilecektir. İstekli firma demonstrasyon için herhangi bir ücret vb. talepte bulunmayacaklardır.
2-Teklif edilen ürünlere ait kataloglar, ihale listesindeki sıra nosu kataloga yazılmış olarak ihale dosyasına konacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde cihazın markası, modeli açık olarak belirtilecek ve belgenin her sayfası yetkili imzası ile firma kaşesi taşıyacaktır.
3-Türkçe olmayan tüm dokümanlar uygulama yönetmeliğindeki hususlar çerçevesinde istekli firma, tercüme ve onay işlemlerini yaptırmak zorundadır.
4-İstekli firma teknik şartnamede belirtilen tüm özellikler kataloglar üzerinde birebir gösterilmelidir. Teknik şartnamede talep edilen özellikler kataloglar üzerinde işaretlenmelidir.
5-Katalogların Türkçe dışında herhangi bir dilde olması durumunda istekli firma bu özellikleri hem katalogta hemde onaylı tercümede ayrı ayrı göstermek zorundadır
6-Yerli malı ürün teklif edecek istekli ya da istekli firma teklif ettiği malzemeye ait yerli malı belgesi üzerine hangi kaleme(malzemeye)ait olduğunu yazacaktır. İhale dosyasında yerli malı belgesinin aslını veya noter onaylı suretini veya idaremizce onaylı suretini sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Birimi ( Şeyh Sadrettin Mah.Millet Cd.No:14 Meram/KONYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR