BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Spor aletleri ve malzemeleri satın alınacaktır

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00930169
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA NET HABER 16.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/11598
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
174 Adet Sosyal Yaşam Merkezinde Kullanılmak Üzere,Spor Aletleri Ve Malzemeleri Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÜÇBAĞLAR MAH SİVAS CAD. NO:48 BATTALGAZİ/MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SPOR ALETLERİ VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BATTALGAZİ BELEDİYESİ


Sosyal Yaşam Merkezinde Kullanılmak Üzere,Spor Aletleri Ve Malzemeleri Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/11598

1-İdarenin
a) Adresi : Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 44100 BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223284444 - 4223220050
c) Elektronik Posta Adresi : ms.avci@outlook.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 174 Adet Sosyal Yaşam Merkezinde Kullanılmak Üzere,Spor Aletleri Ve Malzemeleri Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Battalgazi Belediyesi Bünyesinde bulunan Sosyal Yaşam Merkezinde teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 10 takvim günü içinde malzemeler teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÜÇBAĞLAR MAH SİVAS CAD. NO:48 BATTALGAZİ/MALATYA
b) Tarihi ve saati : 06.02.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnameye uygun olarak aşağıda belirtilen ürünler ihale tarihinden 2 gün önce Belediyemiz tarafından istenilen yere kurularak çalışır vaziyette tutanak ile teslim edilecek olup komisyon tarafından numunelerin teknik şartnameye uygunluğu kontrol edilecektir.Numune getiren isteklinin teslim tutanağı ihale zarfının içerisine koyması gerekmektedir.Numunesi şartnameye uygun olmayan ve numune getirmeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.
spor aletlerin tamamını kapsayan orjinal olan (fotokopi olmayan) katalogları (3 adet) ihale teklif zarfında koyulması gerekmektedir.
İDAREYE TESLİM EDİLECEK MALZEMELERE AİT NUMUNE LİSTESİ.
KOŞU BANDI 1 adet
FONKSİYONEL ELİPTİK BİSİKLET 1 adet
SEATED CHEST PRESS ( GÖĞÜS İTME MAKİNESİ ) 1 adet
ROTARY TORSO ( BEL ÇALIŞMA MAKİNESİ ) 1 adet
PULL DOWN ( ÜSTTEN SIRTA ÇEKİŞ MAKİNESİ ) 1 adet

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Spor aletleri tedarik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÜÇBAĞLAR MAH SİVAS CAD. NO:48 BATTALGAZİ/MALATYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÜÇBAĞLAR MAH SİVAS CAD. NO:48 BATTALGAZİ/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR