TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Spektroradyo metre ve cihaza ait 3 adet referans lambası alınacaktır

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01014282
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GEBZE 21.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/268741
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Spektroradyometre ve Cihaza ait 3 adet referans lambasının alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.07.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türk Standardları Enstitüsü- Gebze Kalite Kampusü, Cumhuriyet Mah.2258. Sok. No:10 Gebze/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MARMARA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ


Spektroradyometre ve 3 adet referans lambasının alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/268741

1-İdarenin
a) Adresi : TSE GEBZE KALİTE KAMPUSÜ, CUMHURIYET MAH. 2258. SOKAK 10 41410 GEBZE/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2627231313 - 2627231612
c) Elektronik Posta Adresi : gebzealimsatim@tse.org.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Spektroradyometre ve Cihaza ait 3 adet referans lambasının alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Türk Standardları Enstitüsü- Gebze Kalite Kampusü, Gebze Elektroteknik Laboratuvarı Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah.2258. Sok. No:10 Gebze/KOCAELİ
c) Teslim tarihi : Marmara Bölge Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü TSE Gebze Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Gebze-KOCAELİ (Adres) Sistemin montajı laboratuvarda üretici (veya yüklenici) firma tarafından yapılacaktır. Sistemin tüm bileşenleri, TSE?nin uygun gördüğü yerleşim planına uygun şekilde yapılacaktır. Türk Standardları Enstitüsü Marmara Bölge Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü TSE Gebze Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Gebze-KOCAELİ (Adres) Cihaz Enstitüye geldiğinde istekli firma ağır metal ve iyon türleri için deney metotlarını laboratuvar personeli ile birlikte cihazı tanıtmalı ve cihaz ilgili laboratuvar personelinin doğrudan (kalibrasyon eğrilerinin oluşturulması, metot oluşturulması vb. gibi işlemlere gerek kalmaksızın) kullanıma hazır hale getirilmelidir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türk Standardları Enstitüsü- Gebze Kalite Kampusü, Cumhuriyet Mah.2258. Sok. No:10 Gebze/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 11.07.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Teklif edilen cihaza ait marka ve modeli dâhil tam listesi tanıtım broşürü veya katalog teklif dosyası içerisinde sunulacaktır.
- Teknik şartnamenin her bir maddesine ayrı ayrı detaylandırılmış olarak cevap teklif dosyası içerisinde verilecektir. Verilecek teklif dosyasında şartnamede istenilen özellikler, isteklinin oluşturacağı kontrol listesi üzerinde ayrı ayrı belirtilecek ve istekli tarafından sağlanan değerler ayrı ayrı işlenecektir. Sadece şartnamenin imzalanıp, kaşelenmesi yoluyla onaylanması yeterli değildir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TSE Gebze Kalite Kampüsü Gebze İdari İşler Müdürlüğü B1 Blok Zemin Kat (Alım Satım Birimi) Cumhuriyet Mah. 2258. Sk. No:10 Gebze/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR