SALİHLİ BELEDİYESİ BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal tesis için gıda-meşrubat ve temizlik malzemeleri satın alınacaktır

SALİHLİ BELEDİYESİ BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136169
Şehir : Manisa / Salihli
Yayınlandığı Gazeteler

SALİHLİ SEKTÖR 21.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/86848
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
68 kalem gıda,23 kalem gazlı-gazsız içecek,21 kalem kırmızı-beyaz et,21 kalem baharat,14 kalem donuk gıda,5 kalem kuruyemiş,4 kalem deniz ürünü,6 kalem unlu mamuller,16 kalem süt ürünü,12 kalem alkollü içecek,44 kalem temizlik malzemesi,2 kalem tüpgaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ATATÜRK MH. KURUDERE CD. NO: 1 45300 SALİHLİ-MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİZİMEV SOSYAL TESİSLERİ 2020 YILI MUHTELİF İHTİYAÇLAR
SALİHLİ BELEDİYESİ BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

BİZİMEV SOSYAL TESİSLERİ 2020 YILI MUHTELİF İHTİYAÇLAR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2020/86848
1-İdarenin
a) Adresi: ATATÜRK MAH. KURUDERE CAD. 1 45300 SALİHLİ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası: 2367132640 - 2367155081
c) Elektronik Posta Adresi: info@salihli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 68 kalem gıda,23 kalem gazlı-gazsız içecek,21 kalem kırmızı-beyaz et,21 kalem baharat,14 kalem donuk gıda,5 kalem kuruyemiş,4 kalem deniz ürünü,6 kalem unlu mamuller,16 kalem süt ürünü,12 kalem alkollü içecek,44 kalem temizlik malzemesi,2 kalem tüpgaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: İdarenin ilgili birimleri
c) Teslim tarihi: Teslimatlar; sözleşme süresi olan 8 ay içinde İdarenin ihtiyacına göre peyderpey yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: ATATÜRK MH. KURUDERE CD. NO: 1 45300 SALİHLİ-MANİSA
b) Tarihi ve saati: 18.03.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
ALKOLLÜ İÇECEKLER KISMI İÇİN;
1- TAPDK'DAN ALINMIŞ TOPTAN SATIŞ BELGESİ
KIRMIZI VE BEYAZ ET KISMI İÇİN;
1-Aday veya istekli adına düzenlenmiş ve kırmızı et ve/veya beyaz et ürünlerinin faaliyet konusu olarak belirlendiği " İşletme Onay Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi
TÜPGAZ KISMI İÇİN;
LPG tüpgaz için; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin LPG Dağıtıcı Lisansı olduğunu gösteren belge veya
İstekli; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansı sahibinin bayisi ise, Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesi.
İstekli tarafından durumuna uygun olan belge/belgeler teklif ekinde ihale teklif zarfında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin TEMİZLİK MALZEMELERİ kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SALİHLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR