TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sonuç karşılığı hemogram test cihazı alınacaktır

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183015
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : HOCAAHMET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSÖZ 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TOKAT HABER 02.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/334026
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
SONUÇ KARŞILIĞI HEMOGRAM TEST CİHAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 Satın Alma Birimi TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SONUÇ KARŞILIĞI HEMOGRAM TEST CİHAZ ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SONUÇ KARŞILIĞI HEMOGRAM TEST CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/334026

1-İdarenin
a) Adresi:Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası:3562121107 - 3562144027
c) Elektronik Posta Adresi:satinalmatokat@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: SONUÇ KARŞILIĞI HEMOGRAM TEST CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Tokat İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Artova, Başçiftlik, Sulusaray, Pazar ve Yeşilyurt İlçe Entegre Hastaneleri Laboratuvarları
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde işe başlanacak ve 30.06.2022 tarihinde bitecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 Satın Alma Birimi TOKAT
b) Tarihi ve saati:14.07.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.Kitler ve cihazlar, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB)/ ÜTS kayıtlı olmalıdır. Cihaz ve kitlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTUBB/ÜTS ) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir belgeler ve onaylanmış barkod numaraları teklifle birlikte sunulacaktır. İstekli eğer dağıtıcı değil ise dağıtıcının bayisi olduğunu gösterir TİTUBB/ÜTS belgesini de teklifle birlikte verecektir. Verilecek hizmet ve kullanılacak her türlü alet, cihaz, kit vs.’nin Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen kriterlere ve ilgili yasal düzenlemelere uygunluğu esastır.
2.Kurulacak cihazların marka, model, tip, hız v.b. özelliklerini ve şartnameye uygunluklarını madde madde Türkçe olarak gösteren, firma yetkilisince imzalı belgeler ihale dosyasında bulunacaktır. Bu belgelerdeki uygunluk cevaplarına karşılık gelen maddeler/bölümler, cihaz katalog/broşürleri üzerinde işaretlenecektir. Firmaların şartname maddelerine verecekleri cevaplar ‘’ ………………….’’ Marka ………………….’’ Cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıtlara yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli, Teknik şartnamenin C maddesinde belirtilen 18 Parametreyi sonuç olarak verecek 5 Adet cihaz için 1 Adet Katalog teklif dosyası ile birlikte verecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 Satın Alma Birimi TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR