EÜAŞ KARAKAYA HES İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Soğutma ekipmanları alımı yapılacaktır

EÜAŞ KARAKAYA HES İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01137503
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR OLAY 22.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/726243
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 Adet KS100 Klima Soğutma Serpantini İmali 8 Adet KS90 Klima Soğutma Serpantini İmali Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü İdari Bina Toplantı Odası Hindibaba Mahallesi Çüngüş/DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SOĞUTMA EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) KARAKAYA HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü Santral Binası Klima Holü Soğutma Serpantinleri Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/726243
1-İdarenin
a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) KARAKAYA HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : HINDIBABA KÖYÜ SEKIBAGLARI MEVKII 1 21870 SEKİBAĞLARI ÇÜNGÜŞ/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4125442047 - 4125442046
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü Santral Binası Klima Holü Soğutma Serpantinleri Mal
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Adet KS100 Klima Soğutma Serpantini İmali 8 Adet KS90 Klima Soğutma Serpantini İmali
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü Santral Binası Karakaya Köyü Çüngüş/DİYARBAKIR
ç) Süresi/teslim tarihi : Teknik şartnamenin 3.5 maddesinde Muayene ve Testler başlığı altında belirtilen testler tamamlandıktan sonra teslim işlemi azami 15 takvim günü içerisinde gerçekleşmelidir.
d) İşe başlama tarihi : 26.04.2020-02.05.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.03.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü İdari Bina Toplantı Odası Hindibaba Mahallesi Çüngüş/DİYARBAKIR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İhale konusu iş için isteklilerin TSE veya uluslararası kalite uygunluk belgesi olacaktır. İstekliler,kullanılacak bütün malzemelerin sertifikalarını ihale esnasında teklif eklerinde İhale Komisyonuna vereceklerdir.
YER GÖRME BELGESİ
Soğutma ünitelerinde serpantin karkasları ve boruları, serpantin su giriş ve çıkış boruları standart olmadığı için istekliler ihale öncesi saha ve malzeme incelemesi yapacak olup, bu inceleme sonunda İdaremizce kendilerine verilecek yer görme belgesini teklif dosyasında sunmaları zorunludur.Bu belge olmadan İhaleye girilemeyecek,girilse de istekli teklifi geçersiz sayılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde tek bir sözleşme ile bağıtlanmış olan her türlü Serpantin ve Eşanjör üretim ve revizyon/yenileme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR