KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KOSKİ)

Sodyum hipoklorit (NaOCl) satın alınacaktır

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KOSKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047828
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA YENİGÜN 07.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/424397
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.000.000 KĞ. SODYUM HİPOKLORİT (NaOCl) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH.ALBAYRAK CAD.NO:38 SELÇUKLU/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SODYUM HİPOKLORİT (NAOCI ) SATIN ALINACAKTIR

KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

SODYUM HİPOKLORİT ( NaOCI ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/424397

1-İdarenin
a) Adresi : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 Nalçacı SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322354634
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.000.000 KĞ. SODYUM HİPOKLORİT (NaOCl)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : YÜKLENİCİ TARAFINDAN NAKLİYESİ YAPILACAK YERLER 1. KONYA (İçmesuyu Arıtma Tesisleri Akyokuş mevkii) 2. YUNAK İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 3. AKŞEHİR İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 4. ILGIN İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 5. DERBENT İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 6. SEYDİŞEHİR İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 7. TAŞKENT İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 8. BOZKIR İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 9. ÇUMRA İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 10. GÜNEYSINIR İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 11. KARAPINAR İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 12. EMİRGAZİ İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 13. EREĞLİ İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 14. ALTINEKİN İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 15. CİHANBEYLİ İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 16. KULU İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 17. BEYŞEHİR İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 18. YENİCEOBA İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 19. SÜLÜKLÜ İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 20. KADINHANI İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 21. SARAYÖNÜ İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri)
c) Teslim tarihi : İdarenin talebine binaen sözleşme süresi içerisinde peyderpey teslimat yapılacaktır. İdarenin talebini müteakip üç gün içinde istenen teslimat gerçekleştirilecektir. İdarenin talebi minimum 8.000 kg. olacaktır.Ürünü taşıyan tanker dolum tesisinde mühürlenmiş olacak ve bu mühür idare personelince açılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH.ALBAYRAK CAD.NO:38 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati : 03.10.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT TS EN 901 TİP1 STANDARDINA UYGUNLUK BELGESİ SUNULACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH.ALBAYRAK CAD.NO:38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR