DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSKENDERUN DENİZ İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI

Sıvılaştırılmış petrol gazı satın alınacaktır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSKENDERUN DENİZ İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944587
Şehir : Hatay / İskenderun
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/53631
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45.000KG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Dökme, 900 KG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 45 Kg Lık Tüp Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İskenderun Deniz Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI SATIN ALINACAKTIR

İSK.DZ.İK.DST.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Sıvılaştırılmış petrol gazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/53631

1-İdarenin
a) Adresi : DZ.K.K. LIGI IKMAL DESTEK KOMUTANLIGI İSKENDERUN/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3266162555 - 3266162555
c) Elektronik Posta Adresi : ik.des.iskenderun@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45.000KG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Dökme, 900 KG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 45 Kg Lık Tüp Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Dökme LPG İskenderun Deniz Er Eğitim Alay K.Lığına, 900 Kg (45 Kg.lık Sanayi Tüplerinde) LPG İskenderun İkmal Destek K.Lığı Tüp Ambarına Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihleri : 1) 45.000KG Dökme Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG); 01 Nisan 2019 VE 31 Mart 2020 tarihleri arasında İhtiyaca Göre Aylık Siparişler Nispetinde Alınacaktır. 2) 900 KG 45 Kg.lık Sanayi Tüplerinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG); 01 Nisan 2019 VE 31 Mart 2020 tarihleri arasında İhtiyaca Göre Aylık Siparişler Nispetinde Alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İskenderun Deniz Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 27.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından LPG Depolama veya Dağıtıcı lisansı verilen firmalar veya bu firmalar tarafından yetki verilen yetkili satıcılar katılabilecektir. Bu idari şartnamede istenen belgelere sahip LPG depolama veya dağıtım hizmeti sunan firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiği firmalar da ihaleye katılabilecektir. Bu belgeler ihale günü ihale komisyonuna teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı İskenderun Deniz Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İskenderun Deniz Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR