GAZİANTEP KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 5. ZIRHLI TUGAYI İHALE KOMİSYON BŞK.

Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg ve propan dökme) alınacaktır

GAZİANTEP KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 5. ZIRHLI TUGAYI İHALE KOMİSYON BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805565
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/169443
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
162.500 Kg. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG 45 KG.LIK TÜPLERDE) ve 40.000 Kg. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (PROPAN DÖKME) Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
5'inci Zh. Tug. İhale Komisyon Başkanlığı Gaziantep
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG VE PROPAN DÖKME) SATIN ALINACAKTIR
5 ZH.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG 45 KG.LIK TÜPLERDE) : 162.500 Kg,Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (PROPAN DÖKME ):40.000 KG alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/169443

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZEYTINLI MAHALLESI SANI KONUKOGLU BULVARI 1/1 27150 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası

:

3423212710 - 3423225926

c) Elektronik Posta Adresi

:

agtasci@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

162.500 Kg. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG 45 KG.LIK TÜPLERDE) ve 40.000 Kg. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (PROPAN DÖKME) Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

5 nci Zh. Tug. Loj. Des. LYM. A.liği Tşn. (Tük.) 205 Mal Say.lığı (GAZİANTEP)

c) Teslim tarihleri

:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG 45 KG.LIK TÜPLERDE) İÇİN; Günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanması tebligat sayılır ayrıca işe başlama için tebligat yapılmayacaktır. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (PROPAN DÖKME) İÇİN; Günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanması tebligat sayılır ayrıca işe başlama için tebligat yapılmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

5'inci Zh. Tug. İhale Komisyon Başkanlığı (GAZİANTEP)

b) Tarihi ve saati

:

07.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG 45 kg.lık tüplerde) için;
1. Mala ait; ilgili Bakanlık/Kamu Kurum veya Kuruluşlarından alınmış; üretimine ve/veya ithaline ve/veya piyasaya arzına ve/veya tüketilmesine ilişkin olarak isteklilerce ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, sertifika vb. Belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti/suretleri.
2. Lisans olarak ise EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tüp için Dağıtıcı Lisansına sahip olunacaktır.Bu belgede asıl veya noter tasdikli suret olabilecektir.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Propan Dökme) için;
Mala ait; ilgili Bakanlık/Kamu Kurum veya Kuruluşlarından alınmış; üretimine ve/veya ithaline ve/veya piyasaya arzına ve/veya tüketilmesine ilişkin olarak isteklilerce ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, sertifika vb. Belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti/suretleri.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b. Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c. Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d. Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İstenilen bu belgeler İhale aşamasında İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Bu belgeler asıl veya noter tastikli suret olabilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'inci Zh. Tug. İhale Komisyon Başkanlığı (GAZİANTEP) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG 45 KG.LIK TÜPLERDE) kilogram 162.500 2 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (PROPAN DÖKME) kilogram 40.000 Okas Kodu Okas Açıklaması 09133000 Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR