7. KOLORDU 107. TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG 45 kg'lık tüplerde) satın alınacaktır

7. KOLORDU 107. TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/90398
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13.000 KG. LPG, SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI ( 45 KG.LIK TÜPLERDE ) ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Satın alınacak sıvılaştırılmış petrol gazı ( 45 kg.'lık tüpler ) 107'nci Topçu Alay K. lığı Taşınır (Tüketilebilir) 218 Mal Saymanlığı ( Siverek ) depolarına şartnamede belirtilen şekilde aylık verilen tebligata göre ( haftalık, on beş günlük veya aylık olarak) teslim edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
107 NCİ TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI SİVEREK/ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG 45 KG LIK TÜPLERDE)

107 TOP.A.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG 45 KG LIK TÜPLERDE) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/90398

1-İdarenin

a) Adresi

:

107'NCI TOPÇU ALAY KOMUTANLIGI SİVEREK/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası

:

4145533080 - 4145523178

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale107alay@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

13.000 KG. LPG, SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI ( 45 KG.LIK TÜPLERDE ) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Satın alınacak sıvılaştırılmış petrol gazı ( 45 kg.'lık tüpler ) 107'nci Topçu Alay K. lığı Taşınır (Tüketilebilir) 218 Mal Saymanlığı ( Siverek ) depolarına şartnamede belirtilen şekilde aylık verilen tebligata göre ( haftalık, on beş günlük veya aylık olarak) teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi 365 ( ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BEŞ) takvim günüdür. İşe 16 MART 2020 tarihi itibariyle başlanacaktır. (Ancak sözleşmenin herhangi bir sebeple gecikmesi halinde, işe başlama talimatı beklenmeyecek sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama talimatı olarak kabul edilecektir.) ve bu teslimat 365 Takvim günü devam edecektir. 10.3.2. Belirtilen tarihlerden önce ilgili mal kalemi için işe başlatılmayacaktır. Teslim yeri mal saymanlığınca bu şartnamenin tebligatla ilgili hükümleri doğrultusunda bu tarihlerden gerekli süre öncesinden tebligat yapılabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

107 NCİ TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI SİVEREK/ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati

:

06.03.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLERİN AKARYAKIT DAĞITIM KURULUŞU OLMASI DURUMUNDA,ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN (EPDK)ALINMIŞ VE VİZE SÜRESİ GEÇMEMİŞ DAĞITICI LİSANSI;İSTEKLİNİN AKARYAKIT ÜRÜNLERİ BAYİSİ OLMASI DURUMUNDA ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN (EPDK) ALINMIŞ VE VİZE SÜRESİ GEÇMEMİŞ BAYİLİK LİSANSI VE BAYİSİ OLDUĞU AKARYAKIT DAĞITIM KURULUŞUNDAN ALINMIŞ İHALE TARİHİ İTİBARİYLE BAYİLİĞİN DEVAM ETTİĞİNE DAİR BELGE VEYA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ VERİLMESİ ZORUNLUDUR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a. İhaleye istekli üretici/imalatçı firma veya yetkili satıcılar katılabilecektir. Bu idari şartnamede istenen belgelere sahip üretici/imalatçı firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiği firmalar da ihaleye katılabilecektir. Bu yetki belgelerinin aslı veya yurt içi üretici/imalatçı firmalar için aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri, yurt dışı üretici/imalatçı firmalar için ise ilgili ülkedeki T.C. elçilik/konsolosluk onaylı veya Apostille kaşeli olanları ihale komisyonuna verilecektir. Yetki veren üretici/imalatçı firmanın imza sirküsü de yetki belgesi ile birlikte verilecektir.
b. İstekli yetkili satıcılar, yetki veren üretici firmanın birden fazla marka ürüne sahip olması durumunda; her bir marka için ayrı ayrı olmak üzere istenen belgeleri teklifleri dahilinde teslim edebilirler
İstekli yetkili satıcılar, birden fazla üretici firmanın yetkili satıcısı olmaları durumunda; her bir firma için ayrı ayrı olmak üzere istenilen belgeleri teklifleri dâhilinde teslim edebilirler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 107 NCİ TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI SİVEREK/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR