MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın alınacaktır

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090773
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

MERSİN 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/610447
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
350.000 metreküp LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Camii Şerif Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Emeklilik Binası Kat:3 Akdeniz/MERSİN (Toplantı Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (LNG) SATIN ALINACAKTIR

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARILNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/610447

1-İdarenin
a) Adresi : CAMIISERIF MAHALLESI İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:102 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK İŞHANI KAT:3 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242388083 - 3242382814
c) Elektronik Posta Adresi : mersin@mersinsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 350.000 metreküp LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Müdürlüğümüze bağlı Erdemli ve Silifke Devlet Hastaneleri
c) Teslim tarihleri : Sözleşme süresince (12 ay) Sağlık tesislerinin depolarına idarelerin talepleri doğrultusunda peyderpey alım yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Camii Şerif Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Emeklilik Binası Kat:3 Akdeniz/MERSİN (Toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İhaleye katılacak yüklenici firmaların Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan (EPDK) Toptan Satış Lisans belgesinin ve İletim Lisans belgesinin aslı veya noter onaylı suretini ihale dosyasında ibraz edeceklerdir. İletim lisansı bulunmaması durumunda, İletim lisansı olan bir firma ile sözleşme yapabilir. Bu durumda yüklenici firma ile yaptığı sözleşmenin ve söz konusu firmanın İletim lisansının noter onaylı veya aslı idarece görülmüştür imzalı suretinin ihale dosyasında ibraz edilmesi zorunludur. İletim firmasının K veya L belgesi aslı veya noter onaylı veya aslı idarece görülmüştür imzalı sureti ile araç listesi (Elektronik ortamda alınabilen belgelerde internet çıktısı)ihale dosyasında ibraz edilecektir.
2) İstekliler daha önce bu işi yaptıklarına dair referanslarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir
3) Gaz nakliyesi yapacak treyler ve tankerlerin 05.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 99/36/AT/Transportable Pressure Equipment Directive PED 99/36/EC uyarınca sertifikalandırılmış olmalıdır. Sertifikaların aslı veya noter onaylı veya aslı idarece görülmüştür imzalı suretini ihale dosyasında ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Camii Şerif Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Emeklilik Binası Kat:3 Kapı No: 34 Akdeniz/MERSİN (Merkezi Satınalma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR