ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

Sıvılaştırılmış doğalgaz alınacaktır

ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787835
Şehir : Ordu / Ünye
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU YENİ HABER 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/177225
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
600.000 metreküp LNG (SIVILAŞRTIRILMIŞ DOĞALGAZ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ünye Devlet Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Bucak Mah. İbni Sina Cad. No:18 ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (LNG) SATIN ALINACAKTIR

ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/177225

1-İdarenin
a) Adresi : BUCAK MAHALLESI IBNI SINA CADDESI NO:18 52200 ORDU MERKEZ/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4522231429 - 4522231432
c) Elektronik Posta Adresi : ordu@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 600.000 metreküp LNG (SIVILAŞRTIRILMIŞ DOĞALGAZ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ünye Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Yüklenici söz konusu ürünleri kurulacak olan telemetri sisteminden takip edecek ve tesisteki gaz seviyesinin % 25 in altına inmesi halinde sevkiyat yapacak ayrıca idarenin talebi doğrultusunda 7 gün 24 saat hizmet verebilecek şekilde sevkiyat yapılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Bucak Mah. İbni Sina Cad. No:18 ORDU
b) Tarihi ve saati : 07.05.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 4446 sayılı Doğalgaz piyasası kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca ilgili firma adına düzenlenmiş Doğalgaz Toptan Satış Lisansı
2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 4446 sayılı Doğalgaz piyasası kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca ilgili firma adına düzenlenmiş Doğalgaz İletim Lisansı.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Alım konusu malın özelliği itibarı ile meydana gelebilecek satış sonrası servis bakım ve onarımla ilgili olarak malzeme bedeli hariç diğer giderler yüklenici tarafından karışılanacak olup yüklenicinin Samsun, Ordu Giresun, Trabzon İllerinden her hangi birinde teknik servisinin bulunması bildirilen arızalara teknik servisin aynı gün içinde müdahale etmesi, ayrıca teknik servis ile yüklenici arasında ihale tarihinden önce yapılmış olan sözleşmenin idareye sunulması gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR