MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıvı klor, gaz klor ve klor tankı satın alınacaktır

MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075577
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA NET HABER 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/510556
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gaz Klor 28800 Litre Sıvı Klor 100000 Litre 3 Adet Klor Tankı (Brüt 1500 Lt Net 900 Lt Kapasiteli Olacak) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü. Maski Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Ankara Asfaltı İkizce Mahallesi Yeşilyurt/MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SIVI KLOR GAZ KLOR VE KLOR TANKI ALIM İŞİ

MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Sıvı Klor Gaz Klor ve Klor Tankı Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/510556

1-İdarenin
a) Adresi : İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:35 44190 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223777400 - 4223777498
c) Elektronik Posta Adresi : info@maski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gaz Klor 28800 Litre Sıvı Klor 100000 Litre 3 Adet Klor Tankı (Brüt 1500 Lt Net 900 Lt Kapasiteli Olacak)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malatya Yeşilyurt İlçesi Pınarbaşı Kaptaj Tesislerindeki depolama alanına sevkiyat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : • 100.000 Kg Klor (Sodyum Hipoklorit) temini ve sevkiyatı. Temin edilecek klor 20.000 Kg’lık parçalar halinde toplamda 5 sevkiyatta klor depolama alanına getirilecektir. • 28.800 Kg Sıvılaştırılmış (Gaz) Klor alımı, klor tüplerinin dolumu ve sevkiyatı. İdarenin her biri 1.500 Kg bürüt, 900 Kg klor dolumu yapılabilen klor tüpleri bulunmaktadır. Temin edilecek klor 8 adet dolu tüpler halinde 4 sevkiyatta klor depolama alanına getirilecektir. • 3 adet 1.500 Kg bürüt, 900 Kg klor dolumu yapılabilen yeni klor tüpü yüklenici tarafından temin edilecektir. Yeni klor tüpleri ilk klor sevkinde İdareye dolumu yapılmış olarak teslim edilecektir. • Klor sevk tarihleri İdare tarafından yükleniciye bildirilecektir. Bildirim tarihinden itibaren en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde talebi yapılan klor türünün İdare teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gecikilen her gün için cezai işlem yapılacaktır.

3- İhalenin a) Yapılacağı yer
: Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü. Maski Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Ankara Asfaltı İkizce Mahallesi Yeşilyurt/MALATYA
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
Yukarıdaki imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi birinin sunulması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Bilim Sanayi Ticaret Bakanlığından Yetkili olduğuna dair belgeleri olacak

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü. Maski Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Ankara Asfaltı İkizce Mahallesi Yeşilyurt/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR