KASTAMONU DEVLET HASTANESİ

Sıvı bazlı sitoloji kiti satın alınacaktır

KASTAMONU DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941160
Şehir : Kastamonu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU DOĞRUSÖZ 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNDEM37 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/50148
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7000 adet Sıvı Bazlı Sitoloji Kiti alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Devlet Hastanesi (Kuzeykent Mah.Cankat Sok.No:4 B Blok 1.kat Satınalma Birimi İhale Odası)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SIVI BAZLI SİTOLOJİ KİTİ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SIVI BAZLI SİTOLOJİ KİTİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/50148
1-İdarenin
a) Adresi : KUZEYKENT MAH. CANKAT SOK. NO:4 MERKEZ KASTAMONU 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662141053 - 3662121487
c) Elektronik Posta Adresi : dr.mi.kdh@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7000 adet Sıvı Bazlı Sitoloji Kiti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kastamonu Devlet Hastanesi Laboratuvar depolarına teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Yüklenici kit alımı karşılığında kullanılacak cihazları sözleşmeye müteakip 10 takvim günü içerisinde çalışır vaziyette teslim edecektir. Kitler ise sözleşme süresi boyunca idaremizin isteğine göre peyder pey sipariş edilecektir. Yüklenici sipariş edilen malzemeyi 10(on) iş günü içerisinde Hastanemiz deposuna teslim edecektir. Sözleşme süresi her halükarda 31.12.2020 tarihinde sona erecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : : Kastamonu Devlet Hastanesi (Kuzeykent Mah.Cankat Sok.No:4 B Blok 1.kat Satınalma Birimi İhale Odası)
b) Tarihi ve saati : 18.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a)İstekliler teklif ettikleri kitlerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) veya ÜTS'ye kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve ürün numaralarını (teklif edilen ürün ile ilgili barkod) gösterir belgelerini ihale teklif dosyasında sunmalıdır.
b) İsteklilerin sağlık hizmeti sunucusu olarak bakanlığımız kayıt sistemlerinde (ÇKYS-Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi)kayıtlı olmaları gerekmektedir.Kayıtlar Bakanlığımız ÜTS sistemi üzerinden firmalarca yapılmaktadır.İsteklilerin yaptırdıkları kayıtlarla ilgili sistem çıktılarını ihale dosyasında sunmaları zorunludur.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Satıcı ve/veya temsilci teknik servis imkanlarının ve alt yapısını belgelemelidir. Satıcı firma TSE'den almış olduğu "Tıbbi Cihaz Servislerine Hizmet Yeterlilik Belgesi"ni teklifi ile birlikte vermelidir. Servis Yeterlilik Belgesi olmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)İstekliler tarafından, teklif ettikleri cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği teknik döküman ihale dosyasında içinde sunulacaktır.Orjinal teknik dökümanın yabancı dilde sunulması durumunda Türkçe tercümesi ihale dosyası içinde yer almak zorundadır.
b)İhale komisyonu gerek gördüğü taktirde istekli firmalardan demonstrasyon talebinde bulunacabilecektir. İstekli firma tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hastanemiz patoloji laboratuvarında hazır bulunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Kastamonu Devlet Hastanesi Satınalma Birimi İhale Odası (Kuzeykent Mah.Cankat Sok.No:4 B Blok 1.Kat) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Devlet Hastanesi (Kuzeykent Mah.Cankat Sok.No:4 B Blok 1.kat Satınalma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR