KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sinyalizasyon malzemesi satın alınacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01018612
Şehir : Elazığ
Yayınlandığı Gazeteler

HABERKENT 01.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/292881
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Karayolları 8. (Elazığ) Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki yollarda muhtelif kavşakların sinyalize edilmesi, mevcut kavşakların sinyalizasyonunun yenilenmesi için mal alımı işi iş kalemleri Toplam 13 adet iş kalemi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: 73 23100 - ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİNYALİZASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-8.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 8 (Elazığ) Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki yollarda muhtelif kavşakların sinyalize edilmesi, mevcut kavşakların sinyalizasyonunun yenilenmesi için mal
alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/292881
1-İdarenin
a) Adresi : T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: 73 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242375991 - 4242388194
c) Elektronik Posta Adresi : nsertdemir@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Karayolları 8. (Elazığ) Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki yollarda muhtelif kavşakların sinyalize edilmesi, mevcut
kavşakların sinyalizasyonunun yenilenmesi için mal alımı işi iş kalemleri Toplam 13 adet iş kalemi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Başmühendisliği
c) Teslim tarihi : Sözleşme Tarihinden itibaren 90 Gün
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: 73 23100 - ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 25.07.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
• İhalenin “Katılım Aşamasında” TS HD 638-S1, TS EN 12368 ve TS EN 12675 , TS EN 50556 sayılı Türk Standartları Uygunluk Belgeleri istenilecektir.
• İhale kapsamı içerisinde bulunan bütün imalatlar, malzemeler, Sinyal vericiler ve diğer ürünler (yer altı kabloları, direkler vb..)ile ilgili idare ihtiyaç duyarsa
ürünlerden rastgele seçilen birer tanesini test amacıyla TSE veya Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsüne gönderecek ve test masrafları yüklenici firma tarafından
karşılanacaktır.
• Yüklenici firma bu ihaledeki tüm malzemeler ve ürünler ile ilgili Patent ve Endüstriyel Tasarım Haklarının korunmasına ilişkin kanun, kararname ve yönetmelik
çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Bu konu hakkındaki tüm sorumluluk yüklenici firmadadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Sinyalizasyon Malzemesi Alımı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Elazığ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
"• İhalenin “Katılım Aşamasında” TS HD 638-S1, TS EN 12368 ve TS EN 12675 , TS EN 50556 sayılı Türk Standartları Uygunluk Belgeleri istenilecektir. • İhale
kapsamı içerisinde bulunan bütün imalatlar, malzemeler, Sinyal vericiler ve diğer ürünler (yer altı kabloları, direkler vb..)ile ilgili idare ihtiyaç duyarsa ürünlerden
rastgele seçilen birer tanesini test amacıyla TSE veya Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsüne gönderecek ve test masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. •
Yüklenici firma bu ihaledeki tüm malzemeler ve ürünler ile ilgili Patent ve Endüstriyel Tasarım Haklarının korunmasına ilişkin kanun, kararname ve yönetmelik
çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Bu konu hakkındaki tüm sorumluluk yüklenici firmadadır. "

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR