ANKARA HALK EKMEK VE UN FAB. A.Ş.

Simitlik ve pastalık susam satın alınacaktır

ANKARA HALK EKMEK VE UN FAB. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063076
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : MACUN MAH. / MACUNKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/480214
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5.000 Kg Pastalık Susam ve 40.000 Kg Simitlik Susam Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Satınalma Müdürlüğü, İhale Hazırlık Şefliği - Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİMİTLİK SUSAM VE PASTALIK SUSAM

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A. Ş.

Simitlik Susam ve Pastalık Susam alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/480214

1-İdarenin
a) Adresi : Macun Mahallesi Anadolu Bulvari No:13/1 06370 YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125929392-93 - 3123973374-71
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ankarahalkekmek.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5.000 Kg Pastalık Susam ve 40.000 Kg Simitlik Susam
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici veya yükleniciler Susam teslimatını idarenin adresinde, idarenin belirleyeceği yere ve yine idarenin belirleyeceği programa göre teslim etmek zorundadırlar. İdareye teslimine kadar mala ait tüm risk Yüklenicidedir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici veya Yükleniciler Susam teslimatını sözleşme imzalanması ile birlikte İdarenin belirleyeceği tarihte başlamak üzere en geç 200 (İkiyüz) takvim günü içerisinde tamamlanması kabul ve taahhüt eder. Ancak bu durumda da idare taahhüt edilen teslim miktarını azaltılabileceği gibi teslim süresini uzatabilir. Yüklenici/Yükleniciler, İdarenin öngöreceği teslim programına aynen uymak ve uygulamak zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Satınalma Müdürlüğü, İhale Hazırlık Şefliği - Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ ANKARA
b) Tarihi ve saati : 30.10.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Sanayi Sicil Belgesi,
b) Kapasite Raporu,
c) İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç) Yerli Malı Belgesi,
d) Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası), Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
e) İşletme Kayıt Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Satınalma Müdürlüğü, İhale Hazırlık Şefliği - Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR