CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ

Sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) satın alınacaktır

CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941720
Şehir : Konya / Cihanbeyli
Yayınlandığı Gazeteler

CİHANBEYLİ''NİN SESİ 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/54263
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
150000 METREKÜP SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KONYA CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ(ATÇEKEN MAH.ANKARA-KONYA YOLU ÜZERİ NO:53 CİHANBEYLİ/KONYA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG)
DEVLET HASTANESİ -CİHANBEYLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/54263

1-İdarenin

a) Adresi

:

ATÇEKEN MAH.HASTANE CAD. 42850 CİHANBEYLİ/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3326734093 - 3326734095

c) Elektronik Posta Adresi

:

cihanbeylidhaktif@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

150000 METREKÜP SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

Sıkıştırılmış Doğalgaz alımına sözleşme imzalanmasına müteakip başlanacak olup,alım 18 ay süresince peyderpey i idarenin siparişine istinaden gerçekleştirilecektir.Sipariş Telefon veya faks yoluyla yapılacak olup sipariş verilmesine müteakip azami 24 saat içerisinde teslimat gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KONYA CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ(ATÇEKEN MAH.ANKARA-KONYA YOLU ÜZERİ NO:53 CİHANBEYLİ/KONYA)

b) Tarihi ve saati

:

19.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-GAZ NAKLİYESİ YAPACAK TÜPLERİN (pi) SERTİFİKASI OLMASI GEREKLİDİR.BU SERTİFİKANIN BİR ÖRNEĞİ İHALE DOSYASINDA VERİLECEKTİR.
2-İSTEKLİ FİRMA TESİSE GAZ TAŞIMASI İÇİN 'K2 BELGELERİ' İHALE DOSYASINDA VERECEKTİR.
3-TEKLİF EDİLEN SİSTEMİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞUNU TAAHHÜT ETMEK İÇİN 'TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ' İHALE DOSYASINDA VERİLECEKTİR.
4-İSTEKLİ FİRMA,EPDK'DAN ALINMIŞ 'SATIŞ VE DAĞITIM LİSANSI' OLDUĞUNU İHALE DOSYASINDA BELGELENDİRECEKTİR.
5-İSTEKLİ FİRMA SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ SAHASI TESİSİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK GEREKLİ YERLEŞİM VE TESİSAT PROJELERİNİ VERECEKTİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KONYA CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ İDARE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ(ATÇEKEN MAH.ANKARA-KONYA YOLU ÜZERİ NO:53 CİHANBEYLİ/KONYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR