BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sıhhi tesisat malzemeleri satın alınacaktır

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00958484
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/105637
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü' nün görev alanlarındaki parkların bakım ve onarımında kullanılmak üzere 6 kısım toplam 91 kalem sıhhi tesisat malzemeleri alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bornova Belediyesi Encümen Salonu (Fevzi Çakmak Cad. No.38 Bornova-İZMİR)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR.

BORNOVA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün görev alanlarında ki parkların bakım ve onarımında kullanılmak üzere sıhhi tesisat malzemeleri alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/105637
1-İdarenin
a) Adresi : ERGENE MAH. 2 SOK. İÇTAŞ HİZMET BİNASI K:3 7 35040 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2329992929 - 8502098398
c) Elektronik Posta Adresi : parklar@bornova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü' nün görev alanlarındaki parkların bakım ve onarımında kullanılmak üzere 6 kısım toplam 91 kalem sıhhi tesisat malzemeleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 6. Kısım da bulunan "Genleşme Tankları" ( 5 kalem 30 adet malzeme ) Pınarbaşı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı'na teslim edilecektir. Diğer tüm kısımlarda yer alan mallar ; Bornova Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ambarına (Naldöken Mahallesi 129/10 Sokak No:41 Bornova / İZMİR) teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: Sözleşmeyi müteakip 30 takvim günü içinde malzemelerin tamamı eksiksiz ve teknik şartnameye uygun olarak teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bornova Belediyesi Encümen Salonu (Fevzi Çakmak Cad. No.38 Bornova-İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 27.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1. Kısım Sıhhi Tesisat Malzemeleri ve Ek Parçaları, 2. Kısım Park Tesisat Malzemeleri ve Ek Parçaları, 3. Kısım Musluklar ve Vanalar, 4. Kısım Su Pompaları, 5. Kısım Yangın Söndürme Malzemeleri kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bornova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fevzi Çakmak Cad: No.38 Bornova/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bornova Belediyesi Encümen Salonu (Fevzi Çakmak Cad. No.38 Bornova-İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR