OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sıcak daldırma galvaniz çöp konteyneri satın alınacaktır

OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182297
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY ANADOLU 02.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/327203
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
440 ADET 770 LİTRE SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SULAKLI MAHALLESİ BELEDİYE MEYDANI NO:3 OF/TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

OF BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ770 LİTRE SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/327203
1-İdarenin
a) Adresi : SULAKLI MAHALLESİ BELEDİYE MEYDANI 3 61830 OF/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4627715191 - 4627715192
c) Elektronik Posta Adresi : yazici.selim@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 440 ADET 770 LİTRE SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde Of Belediyesi Temizli,k Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SULAKLI MAHALLESİ BELEDİYE MEYDANI NO:3 OF/TRABZON
b) Tarihi ve saati : 24.07.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli Adına Düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi.
b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu.
c) İsteklinin Kayıtlı Olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İmalat Yeterlilik Belgesi
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
770 Litre Sıcak Daldırma Galvaniz Çöp Konteynerleri için: TS EN 840-3 Uygunluk Belgesi.
Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama için : TS EN ISO 1461 Uygunluk Belgesi.
Tekerlekler için : TS EN 12532 Uygunluk Belgesi.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale konusu malların ihale dokümanlarında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları, fotoğrafları/resimleri ve benzeri tanıtıcı materyalleri ve teknik şartnameye cevaplarını teklif zarfı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğüne sunacaktır.
Teklif ettiği ürünlerin numunesini ise (1 adet sıcak daldırma galvaniz Çöp Konteyneri) Of Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün Liman Şantiyesindea bulunan deposuna teslim edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Muhtelif Ebatta Sıcak Daldırma Galvaniz Konteyner teminine ilişkin Atık Malzeme Konteyneri temini işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR