KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ses sistemi ve mutfak demirbaşı satın alınacaktır

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981006
Şehir : İzmir / Çiğli
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 18.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/180689
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. KISIM -SES SİSTEMİ ALIMI (29 KALEM) 2. KISIM MUTFAK DEMİRBAŞI ALIMI (5 KALEM) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLANTI ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

2 KISIM (SES SİSTEMİ - MUTFAK DEMİRBAŞI) DEMİRBAŞ ALIMI YAPILACAKTIR.


ÜNİVERSİTEMİZ 2 KISIM (SES SİSTEMİ - MUTFAK DEMİRBAŞI) DEMİRBAŞ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/180689

1-İdarenin
a) Adresi : BALATÇIK MAHALLESİ BALATÇIK MAHALLESİ HAVAALANI YOLU 33/2 35620 ÇİĞLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323293535 - 2323860888
c) Elektronik Posta Adresi : sks@ikc.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM -SES SİSTEMİ ALIMI (29 KALEM) 2. KISIM MUTFAK DEMİRBAŞI ALIMI (5 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BALATÇIK YERLEŞKESİ - MERKEZİ KONFERANS SALONU 2- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BALATÇIK YERLEŞKESİ - VİP SALONU 3- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BALATÇIK YERLEŞKESİ - SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MUTFAĞI VE YEMEKHANESİ
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını takip eden günden itibaren yüklenici 60 takvim günü içerisinde teslim gerçekleştirilecek ve teslim tutanakları idareye sunulacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLANTI ODASI
b) Tarihi ve saati : 10.05.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler ihale üzerlerinde kalması durumunda mal teslimi ile birlikte teslim ettikleri malzemelere ilişkin garanti belgesi ve diğer satış sonrası belgeleri idareye sunacaklardır.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teklif edilecek malzemeler TSE, CE, veya İSO belgeli olacaktır. TSE, CE, veya İSO belgeleri teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edilen malzemelere ilişkin ürünlerin orijinal kataloglarını teklifleriyle birlikte sunmak zorundadırlar.
İstekliler teknik şartnamenin maddelerini tek tek yazılı olarak cevaplandırarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır. Ayrıca bu cevaplandırma yazısında teklif edilen ürünün markası belirtilecek ve istekli tarafından kaşelenip imzalanacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ses Sistemi Kısmına teklifte bulunan istekliler için Resmi veya Özel Kurum/Kuruluşlara yapılan her türlü Ses Sistemi temini işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
Mutfak Demirbaşları Kısmına teklifte bulunan istekliler için Resmi veya Özel Kurum/Kuruluşlara yapılan her türlü mutfak demirbaşı temini işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI-SATINALMA BİRİMİ(DOKÜMAN BEDELİ ZİRAAT BANKASI GİRNE BULVARI ŞUBESİ TR150001001903610669545049 IBAN NOLU HESABA HAVALE EDİLECEKTİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR