GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Serbest piyasadan elektrik enerjisi alınacaktır

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981285
Şehir : Çanakkale / Gelibolu
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK ZAFER 15.04.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/179956
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 yılı içerisinde, detayı ekte belirtilen toplam 544.847,889 kwh elektrik enerjisi alınacak olup işin süresi 01.06.2019-31.12.2019 tarihleri arası 7 ay'dır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ, CAMİKEBİR MAH. ESKİ HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELİBOLU / ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GELİBOLU BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/179956

1-İdarenin
a) Adresi : CAMİKEBİR MAH. HÜKÜMET CAD. 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2865661001 - 2865662825
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@gelibolu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 yılı içerisinde, detayı ekte belirtilen toplam 544.847,889 kwh elektrik enerjisi alınacak olup işin süresi 01.06.2019-31.12.2019 tarihleri arası 7 ay'dır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartnamenin ekinde yer alan Ek-1 tabloda belirtilen tüketim noktalarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.06.2019 tarihinden itibaren 7 ay boyunca aylıklar halinde peyder pey alım yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ, CAMİKEBİR MAH. ESKİ HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELİBOLU / ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 08.05.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yayınlanmış olan “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş; Elektrik Perakende Satış Lisansı veya Elektrik Tedarik Lisansı belgelerinden birinin aslı veya noter onaylı sureti teklif kapsamında sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ, CAMİKEBİR MAH. ESKİ HÜKÜMET CAD. NO:1 17500 GELİBOLU/ ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR