ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sentetik çim satın alınacaktır

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156664
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 28.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/169810
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14.850 Metrekare Sentetik Çim,7.000 Metrekare Keçe,700 Metre Helmetin Bezi,700 kğ yapıştırıcı,250 Ton Quartz Kum Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Etimesgut Belediye Başkanlığı Şehit Hasan Öztürk Cad.No:5 Kat :7 Encümen Toplantı Salonu Etimesgut/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sentetik Çim alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/169810
1-İdarenin
a) Adresi : BAĞLICA MAH. ZİRVE CAD. NO: 68 06790 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122261352 - 3122261353
c) Elektronik Posta Adresi : htpekdogan@etimessgut.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14.850 Metrekare Sentetik Çim,7.000 Metrekare Keçe,700 Metre Helmetin Bezi,700 kğ yapıştırıcı,250 Ton Quartz Kum
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme konusu malın tamamı sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde üç parti halinde, Etimesgut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanına teslim edilecektir. Teslimat programı birim fiyat teklif cetvelinde yer alan sıraya göre aşağıdaki şekilde olacaktır. 1. Ay:1. kalemden 2.200 metrekare, 2.5. ve 7. kalemlerin tamamı,3. Kalemden 750 Metrekare,4.ve 6. kalemden 2.000 metrekare,8. kalemden 250 kğ,9. kalemden 100 ton 2. Ay: 1. kalemden 2.200 metrekare,,3. Kalemden 750 Metrekare,4.ve 6. kalemden 2.000 metrekare,8. kalemden 250 kğ,9. kalemden 100 ton 3. Ay: Kalan malzemelerin tamamı

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Etimesgut Belediye Başkanlığı Şehit Hasan Öztürk Cad.No:5 Kat :7 Encümen Toplantı Salonu Etimesgut/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Sentetik Çim Alım İşleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etimesgut Belediye Başkanlığı Şehit Hasan Öztürk Cad.No:5 Kat :7 Encümen Toplantı Salonu Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR